BẢNG TIN GIÁO XỨ

                                    THÁNG MÂM CÔI

THỜI SỰ GIÁO HỘI THẾ GỚI NGÀY NAY

THÁNH LỄ CN VÀ LỄ TRỌNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THỂ ĐẾN NHÀ THỜ