GIÁO XỨ THIÊN ÂN CHÚC MỪNG THẦY TÂN PHÓ TẾ GIUSE TRẦN VĂN THỰC

  Thầy Phó Tế Giuse Trần Văn Thực đang giúp Giáo Xứ Thiên Ân đã được Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn GM Phụ Tá Giáo Phận Saigon phong chức phó tế lúc 08 giờ 30 ngày 07-01-2021 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Saigon

GIÁO XỨ THIÊN ÂN CHÚC MỪNG THẦY SAU KHI ĐƯỢC TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ