BÀI TRÌNH CHIẾU POWERPOINT CÁC CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXVI TN A
CA ĐOAN AVILA CN XXVI TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XXVI TN NĂM A
CA ĐOÀN CECILIA CN XXVI NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXVI TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXVI TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXVI TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SAU TUẦN XXV TN ( BM GH MICAE )

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXV TN A
BÀI MẪU CN XXV TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XXV TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XXV TN NAM7 A

CA ĐOÀN CECI CN XXV TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXV TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXV TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXV TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THÁNH LỄ HÔN PHỐI 10h 24-09-2023

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXIV TN A
BÀI MẪU CN XXIV TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XXIV TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XXIV TN NĂM A
CA ĐOÀN CECILIA CN XXIV TN NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XXIV TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXIV TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXIV TN-NAM-A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXIV TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN XXIII TN

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXIII TN A
BÀI MẪU CN XXIII TN NĂM A
CA ĐOAN AVILA CN XXIII TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XXIII TN NĂM A
CA ĐOÀN CECILIA CN XXIII TN NAM A
CA ĐOÀN THIẾU NHINCN XXIII TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXIII TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXIII TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXIII TN NĂM A
LỄ ĐỨC MẸ FATIMA 13-09-2023
LỄ SUY TÔN LCTX 14-09-2023

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXII TN A
BÀI MẪU CN XXII TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XXII TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XXII TN NĂM A
CA ĐOÀN CECILIA CN XXII TN NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XXII TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXII TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXII TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXII TN NĂM A

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXI TN A
BÀI MẪU CN XXI TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XXI TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XXI TN NĂM A
CA ĐOÀN CECILIA CN XXI TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXI TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXI TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXI TN NĂM A
CĐ THÁNH GIA-CN XXI TN NĂM A

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XX TN A
BÀI MẪU CN XX TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XX TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XX TN NĂM A
CA ĐOÀN CECI CN XX TN NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHU CN XX TN NĂM A

CA ĐOÀN GIUSE CN XX TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XX-TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XX TN NĂM A
CA ĐOÀN THÁNH GIA CN XX TN NĂM A

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XIX TN A
BÀI MẪU CHÚA NHẬT XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN CECI CN XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN THÁNH GIA CN XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN CECI LỄ SÁNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
CA ĐOÀN MARIA GORETTI LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI NĂM A

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XVIII TN A
BÀI-MẪU-CHÚA-NHẬT-XVIII-TN-NĂM-A
CA ĐOÀN AVILA CN XVIII TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XVIII TN NĂM A
CA DOAN CECI CHÚA-NHẬT-XVIII-TN-NĂM-A
CA DOAN CECI LE GIO 10G 06-8-2023
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XVIII TN NĂM A
CA-ĐOÀN-GIUSE-CN-XVIII-TN-NĂM-A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XVIII-TN-NĂM-A
CA ĐOÀN THÁNH GIA CN XVIII TN NĂM A
CA ĐOÀN THÁNH GIA LỄ CƯỚI 16 GIỜ NGÀY 5-8
CĐ CECI THANH DAMINH THỨ BA TUẦN XVIII TN LỄ SÁNG 08-8-2023
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ BA TUẦN XVIII TN LỄ CHIỀU
CA DOAN CECI LCTX 15G NGÀY 10-8-2023
CA DOAN CECI THANH LAURENSO 5G SÁNG THỨ NĂM 10-8-2023


CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp-Ca-Sau-Chúa-Nhật-XVII-TN
BÀI MẪU CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN-XVII-THƯỜNG-NIÊN-NĂM-A
CA ĐOÀN GBt CN XVII TN NĂM A
CA ĐOÀN CECI CN XVII TN NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XVII TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XVII TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XVII TN NAM A
CA ĐOÀN MARIA GOLRETTI CN XVII TN NĂM A
CA ĐOÀN THÁNH GIA CN XVII TN NĂM A

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XVI TN A
BÀI MẪU CN XVI TN NĂM A
CA ĐOAN AVILA CN XVI TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XVI TN NĂM A
CA DOAN CECI CN XVI TN NĂM-A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XVI TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XVI TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XVI TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XVI TN NĂM A
CA ĐOAN THÁNH GIA CN XVI TN NĂM A
LỄ HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGUYÊT LÃNG 10 GIỜ 23-07
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ 3 THÁNH GIACOBE TÔNG ĐỒ

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XV TN A
BÀI MẪU CN XV TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XV TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XV TN NĂM A
CA ĐOÀN CECI CN XV TN NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XV TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XV TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XV TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XV TN NĂM A
CĐ THÁNH GIA CN XV TN NĂM A

CHÚA NHẬT XIV THUONG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XIV TN A
BÀI MẪU CN XIV TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XIV TN NĂM A
CA ĐOAN GBt CN XIV TN NĂM A

CA DOAN CECI CN-XIV-TN-NĂM-A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XIV TN NĂM A

CA ĐOÀN GIUSE CN XIV NA NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO XAVIE CN-XIVTN-NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XIV TN NĂM A
CĐ THÁNH GIA-CN XIV TN A
CĐ THÁNH GIA- Phép Chuẩn-8-7

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XIII TN A
BÀI MẪU CN XIII TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CHÚA NHẬT XIII TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XIII TN NĂM A
CA ĐOÀN CECI CN XIII TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XIII TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO XAVIE -CN-XIII-TN-NĂM-A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XIII TN NĂM A

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XII TN A
BÀI MẪU CN XII TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt SN THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BM CA ĐOÀN. 17 GIỜ 30 CHIỀU THỨ BẢY 24-06-2023
CA ĐOÀN GB LỄ TẠ ƠN TÂN LM THẮNG
CA ĐOÀN AVILA LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ LỄ 19 GIỜ THỨ BẢY
CA ĐOÀN AVILA CHÚA NHẬT-XII TN NĂM A
CA ĐOÀN CECI LỄ SANG 24-6-2023 THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
CA DOAN CECI CN XII TN NĂM A
CA ĐOAN GIUSE CN XII TN NĂM A
CA-ĐOÀN-PHANXICO-XAVIE-CN-XII-TN-NĂM-A
CA ĐOÀN PHANXICO LỄ VỌNG SN NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XII TN NĂM A
CA ĐOÀN THÁNH GIA-CN XII TN NĂM A
CA ĐOÀN CECI LE SÁNG THÁNH PHERO 29-6-2023
CA ĐOÀN CECI LE CHIEU THÁNH PHERO 29-6-2023

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XI TN A
BÀI MẪU CN XI TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XI TN NĂM A LỄ ĐỒNG HƯƠNG 10g00
CA ĐOÀN AVILA CN XI TN NAM A
CA ĐOÀN GBt CN XI TN NĂM A
CA DOAN CECI CN XI TNA 2023
CA ĐOÀN GIUSE CN XI TN NAM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XI TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XI TN NĂM A
CA ĐOÀN THÁNH GIA-CN XI TN A
CA DOAN CECI LỄ TAN TONG 17g30 21-6-2023

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM A
MÌNH và MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Đáp Ca Sau Chúa Nhật X TN A
BÀI MẪU CN X TN MÌNH MÁU THÁNH NĂM A
CA ĐOAN AVILA CN X TN MÌNH MÁU THÁNH
CA ĐOÀN GBt CN X TN MÌNH MÁU THÁNH
CA ĐOÀN CECI CN X TN MÌNH MÁU THÁNH
CA ĐOÀN THIẾU NHI LỄ MÌNH MÁU THÁNH ( RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU )

CA ĐOÀN GIUSE XN X TN MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
CA ĐOÀN PHANXICO CN X TN MÌNH MÁU THÁNH
CA ĐOÀN PHANXICO LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN X TN MÌNH MÁU THÁNH
CA DOAN CECI LE AN TANG 14-6-2023
CA ĐOÀN CECI LỄ KÍNH ĐỨC MẸ FATIMA 12g 13-6-2023
CA ĐOÀN GBt THỨ HAI TUẦN X TN
CA ĐOÀN MARIA GORETTI BỔN MẠNG THÁNH ANTON
CA ĐOÀN CECI LỄ HP 16 GIỜ 17-6-2023 (THU BAY)
CA DOAN CECI LE SANG THANH TAM 16-6-2023
CA ĐOÀN PHANXICO CHIỀU THỨ SÁU LỄ BỔN MẠNG GD PHẠT TẠ THÁNH TÂM

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM A.
CHÚA BA NGÔI.
Đáp-Ca-Sau-Chúa-Nhật-IX TN-A
BÀI MẪU CN IX TN CHÚA BA NGÔI NĂM A

CA ĐOÀN AVILA CN IX TN CHÚA BA NGÔI
CA ĐOÀN GB CN IX TN CHUA BA NGÔI
CA DOAN CECI CN IX TN CHÚA BA NGÔI NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN IX TN CHÚA BA NGÔI
CA ĐOÀN GIUSE CN IX TN CHÚA BA NGÔI

CA ĐOÀN PHANXICO XAVIE THỨ SÁU TUẦN VIII-TN-A
CA ĐOÀN PHANXICO CN IX TN CHÚA BA NGÔI NĂM A

CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN IX CHÚA BA NGÔI NĂM A
CĐ THÁNH GIA-Lễ Chúa Ba Ngôi
CA ĐOÀN GB LỄ HP 10 GIỜ CN IX TN
CA ĐOÀN THÁNH GIA LỄ GIỖ THỨ TƯ 07-06-2023
CA ĐOÀN THÁNH GIA LỄ LCTX THỨ NAM 08-06-2023

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Đáp Ca Sau Chúa Nhật VIII TN A
BÀI MẪU CN VIII TN NĂM A CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN AVILA LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A
CA ĐOÀN GB LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN
CA ĐOÀN CECI CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN AVILA CN VIII TN NĂM A. LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN GIUSE CN VIII TN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN GIUSE LỄ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG CHIỀU THỨ TƯ 31-05-2023
CA ĐOÀN PHANXICO CN VIII TN NĂM-A CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN VIII TN NĂM A CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN CECI ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG SÁNG 31-5-2023
CA ĐOÀN GIUSE LỄ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG CHIỀU THỨ TƯ 31-05-2023
CA ĐOAN THIẾU NHI CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
CHÚA THĂNG THIÊN
Đáp Ca Sau Chúa Nhật VIII TN A
BÀI MẪU CN VII PS NĂM A
CA ĐOÀN AVILA VII PS LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A
CA ĐOÀN GB CN VII PS NĂM A
CA DOAN CECI CN VII PS NAM A 2023
CA ĐOÀN THIẾU NHI CHÚA NHẬT VII PS NĂM A CHÚA THĂNG THIÊN
CA ĐOÀN GIUSE CN CHUA THĂNG THIÊN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN VII PS NĂM A CHÚA THĂNG THIÊN
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN VII PS NĂM A CHÚA THĂNG THIÊN
CA ĐOÀN THÁNH GIA LỄ HP 10 GIỜ
CA ĐOÀN THÁNH GIA CN VII PS NAM A CHÚA THĂNG THIÊN

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật Vi PS
BÀI MẪU CN VI PS NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN VI PHỤC SINH NĂM A
CA ĐOÀN GB CN VI PS NĂM A
CA ĐOÀN CECI CN VI PHUC SINH A 2023
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN VI PS NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN VI PHỤC SINH NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN VI PS NĂM A
CA-ĐOÀN-MARIA-GORETTI-CN-VI-PS-NĂM-A

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật V PS
BÀI MẪU CN V PS NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN V PS NĂM A
CA ĐOÀN GB CN V PS NĂM A
CA DOAN CECI CN V PHUC SINH A
CA ĐOÀN GIUSE CN V PS NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN V PS NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN V PS NĂM A
CA DOAN THÁNH GIA CN V PS NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI BỔN MẠNG THÁNH VINH SƠN.

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật IV PS
BÀI MẪU CN IV PS NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN IV PS NĂM A
CA ĐOÀN GB CN IV PS NĂM A
CA ĐOÀN CECI CN IV PS NĂM A

CA ĐOÀN GIUSE CN IV PS NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN IV PS NĂM A
CA-ĐOÀN-MARIA-GORETTI-CN-IV-PS-NĂM-A
CA ĐOÀN THÁNH GIA CN IV PS NĂM A
CA ĐOÀN CECI LE SANG GIUSE 01-5-2023
CA ĐOÀN GB LE BỔN MẠNG GIÁO XỨ CHIỀU 01-5-2023
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN IV PS
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN IV PS

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Đáp Ca Sau Chúa Nhật III PS
BÀI MẪU CN III PS NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN III PS NĂM A
CA ĐOAN GB CN III PS NĂM A
CA ĐOÀN CECI CECI CN III PHUC SINH NAM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN III PS NĂM A

CA ĐOÀN GIUSE CN III PS NĂM A
CA ĐOAN PHANXICO CN III PS NAM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN III PS NĂM A
CA DOAN THANH GIA CN III PS NAM A
CA ĐOAN CECI THANH MARCO 25-4-2023
CA ĐOÀN MARIA GORTTI THANH MARCO 25-4-2023
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NAM

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật II PS
CN II PHUC SINH NAM A NĂM 2023
CA DOAN AVILA LỄ LCTX 15 GIỜ THỨ NĂM
CA ĐOÀN AVILA CN II PS NĂM A BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN LCTX 17 GIỜ 30 THỨ BẢY
CA ĐOÀN GB CN II PS NĂM A
CA ĐOAN CECI CN II PS NAM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN II PS NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN II PS NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN II PS NĂM A
CA DOAN MARIA GORETTI CN II PS NAM A
CA ĐOAN THÁNH GIA CN II PS NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ TUẦN II PS
CA ĐOAN PHANXICO THỨ SAU TUAN II PS

CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A
Đáp Ca Trong Tuần Bát Nhật PS
CA DOAN GB CN PS NAM A

CA ĐOAN CECI CN PC NAM A
CA DOAN GIUSE CN PS NAM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN PS NĂM A
CA DOAN PHANXICO CN PS NAM A
CN PHUC SINH NAM A NĂM 2023
CA DOAN THANH GIA CN PS NAM A
CA DOAN GB THỨ HAI TUAN BAT NHAT PS
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PX
CA ĐOÀN THIẾU NHI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PS
CECI LE AN TANG 11-3-2023
CECI LE AN TANG 13-4-2023

TUẦN THÁNH 2023
THỨ NĂM TUẦN THÁNH LỄ TIỆC LY
CA DOAN CECI THU NĂM TUAN THANH
CA DOAN GB THỨ HAI TUẦN THÁNH
CA DOAN GIUSE THU TU TUAN THANH
CA DOAN GB SUY TON THANH GIA
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN THÁNH LỄ TIỆC LY
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ SÁU TUAN THÁNH SUY TÔN THÁNH GIÁ
THỨ SÁU TUAN THÁNH SUY TÔN THÁNH GIÁ
CA DOAN AVILA THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH NĂM A
LỄ VỌNG PHỤC SINH