BAN ÂM THANH ÁNH SÁNG

– Phụ trách âm thanh, ánh sáng, máy chiếu trong các giờ phụng vụ Thánh lễ.

–  Bảo quản, sửa chữa: hệ thống điện, máy phát, quạt…lắp đặt trang trí đèn điện trong và ngoài khu vực nhà thờ theo nhu cầu sinh hoạt trong giáo xứ…

– Tham gia vệ sinh bảo quản nhà thờ và các công tác liên quan khác…

Từ Năm 2015- 2019:

Trưởng Ban: Ô. Phero Nguyễn Duy Kim

Thành viên:  Ô. Phanxico Assisi Nguyễn Minh Đạo

                      Ô. Phaolo Trương Văn Hòa

                      Ô. Martino Nguyễn Vũ Hoàng Quốc Cường ( đã nghỉ )