Ban điều hành ca đoàn cecilia

Trưởng ca đoàn: Gioan Baotixi TRẦN VĂN RI.
Phó ca đoàn: Giuse PHẠM NGỌC MINH.
Thư ký/thủ quỹ: Anna LÂM ÁNH LOAN.
Bổn mạng ca đoàn: Lễ Kính Thánh Cecilia 22 tháng 11.
Phụ trách các thánh lễ 05 giờ sáng các ngày trong tuần và 05 giờ sáng Chúa Nhật.