Hiệp hành cùng Người Trẻ trong nghề nghiệp

HIỆP HÀNH CÙNG NGƯỜI TRẺ TRONG NGHỀ NGHIỆP                                                                             Lm. Gioan Lê Quang Việt WHĐ(03.8.2022) – “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt