Mùa chờ đợi

Mùa chờ đợi Giê-ru-sa-lem, ngày lễ thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, 3-12-2014 LM Giu-se Nguyễn Công Đoan S.J. WHĐ (23.11.2020) – “Đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có