Sáng nay 10-11-2019 lúc 10 giờ tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân đã bầu Ban Thường Vụ HĐGX nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Giáo Xứ Thiên Ân. Sáng nay 10-11-2019 lúc 10 giờ tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân đã bầu Ban Thường Vụ HĐGX nhiệm kỳ 2020 – 2024. Danh sách BTV mới. 01-ÔNG: GIUSE NGUYỄN