Luật tự nhiên

LUẬT TỰ NHIÊN[1] Linh mục Phêrô Trần Mạnh Hùng WHĐ (09.3.2023) – Lý thuyết về luật tự nhiên hướng dẫn đời sống luân lý cũng như những quyết định luân lý, đã xuất hiện khá