GIÁO ĐƯỜNG THỜI COVID-19.

Trong cơn dịch bệnh Covid lan tràn.
Giáo đường im vắng, không lời kinh nhật tụng.
Nhưng tình Ngài hiện hữu mãi với thời gian.
Ta chần chừ chi nữa mà không bước vào?
Xin ơn trên lượng hải hà tuôn đổ.
Cho cơn dịch chóng qua mau.