GIÁO XỨ THIÊN ÂN. THÁNH LỄ KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN.

Lúc 19 giờ 30 ngày 16-11-2020 Cha Phó Giuse Giáo Xứ Thiên Ân dâng lễ khai giảng cho các anh chị tham gia học lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân 2020.