GIÁO XỨ THIÊN ÂN THƯỢNG BÀN THỜ MỚI LÊN GIAN CUNG THÁNH.

Giáo Xứ Thiên Ân. Vào lúc 14 giờ 30 ngày 19 tháng 03 năm 2020 Cha Chánh Xứ Phero Nguyễn Văn Tâm cho thượng bàn thờ mới lên Gian Cung Thánh. Trong những ngày qua phần chỉnh sửa lại Gian Cung Thánh đã gần hoàn thành.
Thông số bàn thờ mới như sau:
Chất liệu gỗ gõ đỏ, kích thước mặt bàn thờ 1,3m x 3,9m x 20cm. tổng trọng lượng chân và mặt bàn 1500Kg.

Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ