GX Thiên Ân, Rửa tội cho trẻ em thứ bày đầu tháng 01-02-2020.

GX Thiên Ân, Rửa tội cho trẻ em thứ bày đầu tháng 01-02-2020.

Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )