Tổ Chức - Điều Hành - Sinh Hoạt
Đăng bởi mvtt   

 

 BẢN NỘI QUY

HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH

HUYNH ĐOÀN MẸ THIÊN CHÚA  - GIÁO XỨ THIÊN ÂN

LIÊN HUYNH THÁNH VINH SƠN  - GIÁO PHẬN SÀI GÒN

 

Căn cứ vào điều 67&II, Quy chế Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam, Huynh Đoàn Mẹ Thiên Chúa , giáo xứ Thiên Ân ,Liên huynh Thánh Vinh Sơn .Giáo phận Sài Gòn , sinh hoạt theo những quy tắc của Luật Sống Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam và Nội Quy sau đây:

I. TỔ CHỨC

- Căn cứ vào đơn xin thành lập Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh giáo họ Thánh Giuse, Giáo xứ Phú thọ Hòa, Giáo phận Saigon.

- Căn cứ vào văn thư thành lập Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo họThánh Giuse, Giáo xứ Phú thọ Hòa, Giáo phận Saigon được Cha Giuse Nguyễn Cao Luật Bề trên Giám tỉnh  ký chấp thuận ngày 02-08-1999 số 369/104

Ngày 08/09/1999 Nhận Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria làm Bổn Mạng Huynh Đoàn

Sau khi Giáo xứ Thiên Ân được thành lập. Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo họ Thánh Giuse được đổi tên thành:  Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo xứ Thiên Ân. Giáo phận Sài Gòn.

Chọn Thánh hiệu : Mẹ Thiên Chúa Mừng Kính ngày 01-01- hàng năm

1.   Chiếu theo đơn xin thành lập được Bề Trên Giám tỉnh Cha Trần Cao Luật Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam. Ký chấp thuận ngày 01/08/02006 số 645/172

2.   Căn cứ vào điều 20a,b của Quy Luật Huynh Đoàn giáo dân thế giới (QL) và điều 121 của Quy chế Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam (QC) Huynh đoàn được đặt dưới sự lãnh đạo của Bề trên Giám tỉnh và các vị đặc trách liên hệ.

3.    Căn cứ vào QL điều 21 vàQC điều 65, 79 , Huynh đoàn được sinh hoạt theo tính cách riêng dưới sự điều hành của Đoàn Trưởng và Ban phục vụ Huynh đoàn và với sự hướng dẫn thiêng liêng của vị linh hướng .

4.    Ban phục vụ Huynh đoàn gồm có Đoàn trưởng và các thành viên khác với các chức vụ cùng các nhiệm vụ theo Quy chế. Ngoài ra, các chức vụ có các phụ tá theo Quy chế.

 

II. ĐIỀU HÀNH

5. a./ Đứng đầu Ban phục vụ và Huynh đoàn là Đoàn Trưởng, vị này là người chịu trách nhiệm trước Ban phục vụ và toàn thể Huynh đoàn cũng như trước những vị hữu trách có thẩm quyền liên hệ.

b./ Việc điều hành chính yếu nhắm đến công ích và phục vụ anh chị em trong đức   ái, vì vậy, những thành viên Ban phục vụ hãy cố gắng chu toàn trách vụ được giao phó (Xc. QC 79 &II ) và chịu trách nhiệm trước mặt Chúa cũng như trước Dòng và anh chị em trong Huynh đoàn. 

6.  Huynh đoàn được giáo xứ  phân công hàng tháng : ( Quyét nhà Thờ mỗi tuần một lần vào ngày thứ bảy –và sóc tiền thau mộttháng hai  lần vào ngày Chúa nhật ) 

7. a./  Mỗi tháng một lần Ban phục vụ họp vào ngày thứ hai đầu tháng vào lúc 14h 30 ( Sau giờ nguyện kinh chiều )

Họp nguyệt hội vào ngày thứ ba lúc 15h30 sau ngày họp BPV.

Để bàn thảo và giải quyết những vấn đề cần thiết trong tháng (Xc.QC 82 ) và   duyệt các sổ sách (nhất là sổ thu chi, sổ ân nhân và sổ biên bản(, các kế hoạch cũng như lên kế hoạch công tác trong tháng tới của Huynh đoàn. 

b./  Khi họp Ban phục vụ, các thành viên buộc phải có mặt (Xc.QC 100 &II,1 )

Các phụ tá và các chi có thể được mời, nhưng không có quyền biểu quyết

c./ Khi có lý do chính đáng, Đoàn Trưởng có thể triệu tập Ban phục vụ họp bất thường, trong trường hợp này buộc phải có mặt ít là hơn nửa số thành viên chính thức của Ban phục vụ.

8. Ba tháng một lần, Ban phục vụ họp mở rộng gồm có các thành viên chính thức của Ban phục vụ, các phụ tá và các chi trưởng, họp để bàn thảo và duyệt các kế hoặch theo quý và toàn năm. Tuy nhiên, chỉ có các thành viên chính thức mới có quyền bỏ phiếu và biểu quyết.

9.  Sáu tháng trước khi thâu nhận vào dự tuyển hoặc tuyên hứa. Ban phục vụ có bổn phận tự mình hoặc kết hợp với Liên huynh tổ chức các khóa học tiến cấp theo Quy chế cho anh chị em .

10. Khoảng ba tháng trước khi thâu nhận, tuyên hứa, Ban phục vụ phải thông báo danh sách anh chị em có thể được thâu nhận hoặc tuyên hứa, để Huynh đoàn cầu nguyện và anh chị em suy nghĩ và làm đơn. 

11. ( Nếu có Chi giới trẻ hoặc có các Chi được phép nguyệt hội riêng (Xc. QC 99 ) Các Chi họp bặt hàng tháng riêng, phải có sổ biên bản, sổ kế hoạch sinh hoạt của Chi và phải trình Ban phục vụ để xét duyệt trong buổi họp Ban phục vụ mở rộng.

 

III.  SINH HOẠT

12. Huynh đoàn sinh hoạt theo Luật Sống và Nội quy của Huynh đoàn.

*-Huynh đoàn nguyện kinh chiều vào lúc 16 giờ 00 , từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

*-Ban phục vụ họp vào lúc 16h 30 sau giờ nguyện kinh chiều vào thứ hai đầu tháng

a. Hằng tháng ,Huynh đoàn họp định kỳ (nguyệt hội ) (Xc.QC 91 &I) vào 15h30 ngày thứ ba đầu tháng.

Trong trường hợp đặc biệt, Ban phục vụ có thể quyết định thay đổi ngày ,giờ khác hoặc có cuộc họp thêm đột xuất và thông báo trước một tuần cho anh chị em trong Huynh đoàn.

b. Nếu anh chị em nào vì có lý do chính đáng không thể tham dự buổi họp hằng tháng, thì thông báo cho Đoàn trưởng hoặc Chi trưởng (Xc. QC 95 )

13. Hằng năm Huynh đoàn mừng lể bổn mạng, Mẹ Thiên Chúa ngày 01/01

a. Huynh đoàn sẽ quyết định tổ chức lễ vào ngày thuận tiện.

b. Có ba ngày tĩnh tâm chung (QC 8)và lãnh nhận bí tích hòa giải cá nhân (Xc.QC15

14. Căn cứ vào (QC 75 &III). Huynh đoàn hân hoan đón nhận những anh chị em không đủ điều kiện để gia nhập vào đoàn viên chính thức của Huynh đoàn ,là thân hữu của Huynh đoàn. Các thân hữu có quyền tham dự vào các sinh hoạt đạo đức , các công tác tông đồ bác ái của Huynh đoàn và được hưởng những ơn ích theo nội quy của Huynh đoàn.

15. Để bày tỏ lòng hiệp thông và lãnh nhận những ơn ích thiêng liêng, hằng ngày anh chị em đọc một kinh lạy Cha cầu nguyện cho tất cả anh chị em gia đình Đa Minh, các ân nhân (QC 19 &II) và các thân hữu của Huynh đoàn hiện đang còn sống

16. Để tỏ lòng kính nhớ anh chị em trong Dòng, ân nhân và thân hữu qua đời.

a.   Hằng ngày mỗi anh chị em đọc một kinh Vực sâu.

b.   Hằng tuần, hiệp dâng một Thánh lễ và đọc một chuỗi năm mươi kinh Mân côi.

17. Hằng năm, vào những ngày lễ giỗ cua Dòng (Xc. QC 21 )

*/ Ngày 7/2 cầu cho ông bà cha mẹ

*/ Ngày5/9 cầu cho thân nhân và ân nhân

*/ Ngày 8/11 cầu cho anh chị em trong Dòng qua đời.

*/ Ngoài ra, Huynh đoàn chon riêng ngày 02 tháng11 để cầu nguyện cho các ân nhân,thân nhân, anh chị em thân hữu của Huynh đoàn qua đời.

*/ Vào những ngày trên, Ban phục vụ có bỗn phận xin lễ và thông báo cho anh chị em tham dự Thánh lễ.

*/ Nếu anh chị em nào không thể tham dự Thánh lễ được, thì đọc năm chục kinh Mân côi cẩu nguyện theo ý trên

18. a. Đối với Đoàn viên qua đời

*/   Huynh đoàn đến phúng viếng và đọc kinh cầu nguyện.( lúc linh cửu còn quàng tại nhà)

*/   Một lẵng hoa hoặc bức trướng

*/   Mang cờ tang –áo Dòng –chuỗi tràng hạt

*/  ( Mỗi Đoàn viên đóng góp 20.000đ < hai chục ngàn > để chia sẻ với nhà hiếu

*/  Xin một Thánh lễ

*/ Anh chị em trong Huynh Đoàn còn phải tham dự Thánh lễ An táng < Mang tang > và tiễn đưa linh cửu đến nơi an nghỉ cuối cùng ( Trong phạm vi nghĩa trang Bình hưng Hòa ) Nếu ngoài phạm vi giáo xứ thì tùy theo mức độ có thể

*/ Sau khi an táng Huynh đoàn tổ chức đọc kinh ba buổi tại nhà hiếu 

b-. Đối với người  bạn đời của đoàn viên qua đời ( cũng giống như đoàn viên ngoại trừ không mặc áo Dòng và tràng hạt )

*/  Đoàn viên không phài đóng góp 20.000đ như đoàn viên

19- a. Đối với Tứ thân phụ mẫu và ân nhân –thân hữu qua đời

*/ Huynh đoàn đế kính viếng và đọc kinh cầu nguyện

*/  Một lẵng hoa hoặch bức trướng

*/  Xin một Thánh lễ

*/  Sau khi an tang Huynh đoàn tổ chức đọc kinh ba buổi tại nhà hiếu( nếu trong giáo xứ ) ngoài giáo xứ đọc kinh cầu nguyện cho người quá cố trong giờ kinh chiều của Huynh đoàn

b. Đối với các tín hữu trong giáo xứ qua đời

Tùy theo mức độ có thể, Huynh đoàn đến kính viếng và cầu nguyện

20.  Khi Đức giáo Hoàng, Đức giám mục giáo phận , Bề trên Tổng quyền, Bề trên Giám tỉnh, vị đặc trách Huynh đoàn tỉnh đương nhiệm hay mãn nhiệm, vị đại diện Giám mục phụ trách Huynh đoàn, vị đặc trách Huynh đoàn Giáo phận, cha Chánh xứ, vị linh hướng Huynh đoàn qua đời, Huynh đoàn xin một lễ cầu nguyện.

21.a.Việc tông đồ bác ái của Huynh đoàn, mỗi tháng Huynh đoàn hỗ trợ cho đoàn thiếu nhi trong giáo xứ là 100.000đ ( một trăm ngàn đồng) tùy theo thời giá

b. Ngoài ra, rất khuyến khích các anh chị em có khả năng tham gia vào công tác dạy giáo lý thiếu nhi hoặc hôn nhân và dự tòng.

 

IV. QUẢN TRỊ TÀI SẢN

22.   Nguồn tài chính của Huynh đoàn phần lớn nhờ vào sự đóng góp của đoàn viên và các vị ân nhân, đồng thời mục đích việc sử dụng nguồn tài chính này chủ yếu cho việc sứ vụ tông đồ, việc huấn luyện và các sinh hoạt của Huynh đoàn. Vì vậy,

a.     Ban phục vụ tuyệt đối không cho ai vay, mượn với bất cứ hình thức nào.

b.      Sổ chi thu phải được thủ quỹ giữ, ghi chép cẩn thận, đầy đủ, chính xác, và được Ban phục vụ xét duyệt trong mỗi buổi họp hang tháng của Ban phục vụ, rồi sau đó Đoàn Trưởng và thư ký ký xác nhận.

23.    Mọi khoản chi phải có sự đồng ý của Đoàn trưởng.

a. Đoàn trưởng có quyền chi mỗi lần không quá 500.000đ (năm trăm ngàn đồng Việt Nam ) và tổng số tiền chi không quá 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng Viẹt Nam ) từ ngày Ban phục vụ xét duyệt lần trước đến lần xét duyệt này.

b. Ban phục vụ có quyền quyết định chi tiêu tổng số tiền không quá 10.000.000đ (mười triệu đồng VN ) Nếu chi tiêu quá số tiền này phải có sự đồng ý của cả Huynh đoàn.

24. Không kể quy định ở (QC. 142). Trách nhiệm kiểm soát thu chi thuộc về Ban phục vụ của Huynh đoàn. Tuy nhiên mọi đoàn viên có quyền yêu cầu Ban phục vụ công khai tài chánh của Huynh đoàn trong buổi họp hang tháng theo quý hay sáu tháng một lần.

 

TUYÊN CÁO

25. Trừ  khi có chỉ thị của các vị chức trách của Giáo Hội theo quy định của QC 64 Bản Nội Quy của Huynh đoàn sẽ được tu chính khi có một phần ba (1/3) số đoàn viên kiến nghị. Điều khoản được sửa chữa, hoặc thêm vào phải được đưa ra cuộc họp chung của Huynh đoàn và được quá bán số đoàn viên đồng ý, đồng thời phải được linh mục chánh xứ chấp thuận (Xc.QC 69)

26. Những tập tục của Huynh đoàn hoặc những quy định của Ban phục vụ trước đây trái với Nội Quy này sẽ không còn giá trị.

27. Bản Nội Quy này cò hiệu lực sau một tháng kể từ ngày linh mục chánh xứ ký chấp thuận. (và loại bỏ bản nội quy có trước đây )

 
Xem kết quả: / 4
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday241
mod_vvisit_counterYesterday2016
mod_vvisit_counterThis week7601
mod_vvisit_counterLast week11925
mod_vvisit_counterThis month34461
mod_vvisit_counterLast month63906
mod_vvisit_counterAll days2631659

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2019

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62