BAN CHẤP HÀNH GĐPTTT CẤP XỨ ĐOÀN
Đăng bởi mvtt   

 

BAN CHẤP HÀNH GĐPTTT CẤP XỨ ĐOÀN

I. MỤC ĐÍCH

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm là đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, ở cấp Xứ Đoàn được đặt dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Linh Mục Chánh xứ, cũng là Linh Mục Linh Hướng về hoạt động đạo đức và Tông Đồ.

BCH Xứ Đoàn là nhân tố hoạt động nòng cốt của Đoàn, phục vụ các việc Tông Đồ trong Giáo Xứ.

II. THÀNH PHẦN BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN.

BCH Xứ Đoàn có từ 5 thành viên trở lên dưới sự hướng dẫn của Cha Linh Hướng.

BCH Xứ Đoàn gồm: Ban Thường Trực và các Ủy viên chuyên môn.

a- Ban Thường Trực: Gồm Đoàn trưởng, Đoàn phó Nội vụ, Đoàn phó Ngoại vụ, Thư ký và Thủ quỹ.

b- Các Ủy viên chuyên môn: Tuyên huấn và Phúc âm hoá, Phụng vụ, Bác ái – Xã hội, Thông tin Liên lạc.

Các Liên Toán trưởng và Toán trưởng không tham gia vào các chức vụ trên đều là Ủy viên BCH Xứ Đoàn.

IV. NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH XỨ ĐOÀN

- Tổ chức điều hành các phiên họp và mọi sinh hoạt của Xứ Đoàn.

- Thâu nhận thành viên mới, tổ chức huấn luyện và tuyên hứa cho Đoàn viên sau thời gian tập sự 6 tháng, nhắc nhở các Đoàn viên vi phạm nội quy.

- Chọn các thành viên Toán trưởng – Liên Toán trưởng

- Đề cử thành viên BCH Xứ Đoàn vào BCH GĐPTTT cấp Hạt.

- Phổ biến và thực hiện các chỉ thị của Cha Linh Hướng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

- Quản lý tài sản của Đoàn.

V. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN BCH XỨ ĐOÀN

1. Đoàn trưởng:

- Đứng đầu BCH dưới sự hướng dẫn của Cha Linh Hướng.

- Lập kế hoạch hoạt động của Xứ Đoàn.

- Đoàn trưởng khai mạc, bế mạc, điều khiển các buổi họp, các cuộc thảo luận của BCH và của Đoàn.

- Nhắc nhở Đoàn viên về phương diện kính mến Thánh Tâm Chúa, về tư cách và cách thức hoạt động Tông Đồ.

- Trực tiếp với Cha Linh Hướng, trình bày tình hình của Đoàn và nhận chỉ thị các công tác phải làm.

- Nhận lãnh chỉ thị cấp trên: Giáo Hạt, Giáo Phận. Liên hệ, cộng tác với Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ và các Hội đoàn trong Giáo Xứ.

- Phân công các thành viên trong BCH phụ trách các phần việc chuyên môn.

- Tham dự các buổi họp của BCH GĐPTTT cấp trên.

- Đoàn trưởng phải có lòng nhiệt thành, kính mến Thánh Tâm Chúa và là gương mẫu cho các Đoàn viên.

2. Đoàn Phó Nội vụ và Ngoại vụ:

a. Nội vụ

- Hỗ trợ Đoàn trưởng trong các công việc của Đoàn và điều hành các sinh hoạt khi Đoàn trưởng vắng mặt. Phụ trách các phần việc chuyên môn.

- Phối hợp với Ủy viên Phụng vụ, Tuyên huấn lập chương trình các giờ kinh, lễ, rước kiệu, khánh tiết.

- Xét khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể có thành tích tốt hoặc vi phạm kỷ luật của Đoàn.

- Điều hành trật tự trong các buổi họp, học tập.

b. Ngoại vụ

- Liên lạc với các đoàn thể bạn trong Giáo Xứ, với BCH GĐPTTT các Xứ Đoàn và BCH GĐPTTT Hạt.

- Hỗ trợ tổ chức các cuộc hành hương, tĩnh tâm cho Đoàn.

- Phối hợp với Ủy viên Bác ái Xã hội, Thông tin Liên lạc: tổ chức công tác Bác ái – Xã hội: Đi thăm viếng Đoàn viên đau yếu, phúng viếng cầu nguyện khi Đoàn viên qua đời. Mời gọi họp mặt.

3. Thư ký:

- Giữ sổ sách của Đoàn, cập nhật tăng giảm, ngày gia nhập, tuyên hứa, di chuyển hay qua đời của Đoàn viên.

- Điểm danh và lập biên bản các buổi họp.

- Lưu trữ công văn đi và đến.

- Phụ trách kế toán với Thủ quỹ.

- Soạn thảo chương trình sinh hoạt, văn thư, báo cáo tháng, quý, năm, để lưu trữ và gởi lên cấp trên.

- Hợp tác với Ủy viên Tuyên huấn soạn thảo chương trình huấn luyện học tập.

4. Thủ quỹ:

- Chịu trách nhiệm về tài chính.

- Quản lý tài sản của Đoàn.

- Mở sổ thu, chi, mở sổ Ân nhân các cấp để theo dõi và chăm sóc.

- Dự toán ngân sách để cân đối nguồn thu chi.

- Báo cáo tài chánh trong các kỳ sinh hoạt của BCH Đoàn.

5. Ủy viên Tuyên huấn và Phúc âm hoá:

- Nghiên cứu giới thiệu đoàn thể nhằm hỗ trợ công tác phát triển Đoàn, đặc biệt mời gọi giới trẻ.

- Lên kế hoạch và tổ chức học tập cho Đoàn.

- Nghiên cứu hướng dẫn điều lệ nội quy của Đoàn.

- Hướng dẫn học hỏi và chia sẻ Lời Chúa.

6. Ủy viên Phụng vụ:

- Phụ trách các giờ kinh lễ.

- Hướng dẫn thực hiện các nghi thức.

- Lập kế hoạch chương trình phục vụ các ngày lễ lớn.

- Tổ chức giờ cầu nguyện tại gia đình Đoàn viên và Ân nhân.

7. Ủy viên Bác ái Xã hội:

- Lên danh sách Đoàn viên, Ân nhân khó khăn, đau yếu, già cả, neo đơn để theo dõi giúp đỡ, thăm viếng, động viên và cầu nguyện.

- Thực hiện nhiệm vụ Tông Đồ Bác ái: Quan tâm hỗ trợ, chia sẻ với mọi người trong và ngoài Giáo Xứ. Tổ chức thăm viếng những nơi cần thiết như nhà hưu dưỡng, cô nhi viện, viện dưỡng lão, bệnh viện, trại phong… khi Đoàn có điều kiện hoặc được phân công.

- Khi Đoàn viên, Ân nhân qua đời: Tổ chức viếng xác, phúng điếu, cầu nguyện, xin lễ, tham gia tiễn đưa.

- Quan tâm hỗ trợ gia đình Đoàn viên, các gia đình trong và ngoài Giáo Xứ gặp khó khăn, hoạn nạn trong khả năng của Đoàn.

8. Ủy viên Thông tin Liên lạc:

- Ghi nhận và soạn thảo bản tin liên quan đến sinh hoạt của Đoàn để phổ biến.

- Liên lạc với các BCH Xứ Đoàn bạn và với BCH GĐPTTT Hạt.

- Thông báo tin tức, mời họp và phân phối tài liệu, báo chí cho Đoàn viên.

VI. QUYỀN LỢI CÁC THÀNH VIÊN BCH XỨ ĐOÀN

QUYỀN LỢI THIÊNG LIÊNG:

Các thành viên trong Ban Chấp Hành Xứ Đoàn đều là Đoàn viên, nên được hưởng lợi ích thiêng liêng mà GĐPTTT dành cho các Đoàn viên.

QUYỀN LỢI VẬT CHẤT:

·         Khi đau ốm nằm bệnh viện: Được thăm viếng, uỷ lạo.

·         Khi qua đời: Được đại diện BCH GĐPTTT Hạt phối hợp với BCH Xứ Đoàn phân ưu, xin lễ, phúng điếu, cầu nguyện và tham gia tiễn đưa.

·         Tứ thân phụ mẫu, người bạn hôn phối của thành viên BCH đương nhiệm khi qua đời: Được đại diện BCH GĐPTTT Hạt và BCH Xứ Đoàn phân ưu, xin lễ, phúng viếng.

·         Thành viên BCH Xứ Đoàn đã mãn nhiệm khi qua đời: Được đại diện BCH GĐPTTT Hạt và BCH Xứ Đoàn đến cầu nguyện và phúng điếu.

VII. QUỸ XỨ ĐOÀN GỒM:

·         Tiền đóng góp nguyệt liễm của các Đoàn viên.

·         Tiền đóng góp của các Ân nhân.

·         Tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm.

·         Tiền hỗ trợ của Cha Linh Hướng.

VIII. SỬ DỤNG QUỸ XỨ ĐOÀN

·         Thủ quỹ chịu trách nhiệm quỹ trước Ban Chấp Hành và phải báo cáo đầy đủ về việc chi thu.

·         BCH Xứ Đoàn chịu trách nhiệm đóng nguyệt liễm cho BCH GĐPTTT Giáo Hạt.

·         Chi thăm viếng, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, công tác Bác ái Xã hội.

·         Đoàn trưởng được chi tối đa là: 300.000đ. Trên 300.000đ phải triệu tập BCH để quyết định.

·         Trường hợp đặc biệt: Khi Đoàn cần chi một số tiền lớn mà quỹ Đoàn không đủ cung ứng, thì phải triệu tập BCH để quyết định.

·         Trường hợp bất đắc dĩ Đoàn không sinh hoạt nữa, số tiền còn lại trong quỹ và các vật dụng sẽ dâng vào Thánh đường, hay ủng hộ vào các cơ quan từ thiện, tuỳ theo sự quyết định của đại hội Đoàn viên.

·         Mỗi lần báo cáo quỹ đoàn, Thư ký phải ghi vào biên bản, Đoàn trưởng phải ký nhận vào sổ thu chi.

 
Xem kết quả: / 2
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday272
mod_vvisit_counterYesterday2016
mod_vvisit_counterThis week7632
mod_vvisit_counterLast week11925
mod_vvisit_counterThis month34492
mod_vvisit_counterLast month63906
mod_vvisit_counterAll days2631690

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2019

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62