Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thiên Ân Mừng Bổn Mạng Cha Chánh Xứ

LỄ THÁNH PHERO VÀ PHAOLO 29-06-2020
Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thiên Ân Mừng Bổn Mạng Cha Chánh Xứ.

Kinh xin hai Thánh Pero và Phao ban muôn ơn lành cho cha nhân ngày lễ thánh quan thầy.
Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Bổn Mang Cha Chánh Xứ Thiên Ân.
Tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân Lúc 17 giờ 30 ngày 29-06-2020.
Kính mời cộng đoàn đến tham dư.