Lễ KÍnh Mình Máu Thánh Chúa-Bổn Mạng Hội Đồng Hương Báo Đáp.

Lễ KÍnh Mình Máu Thánh Chúa-Bổn Mạng Hội Đồng Hương Báo Đáp.
Thánh lễ lúc 10 giờ ngày 13-06-2020 tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân.