LỄ KÍNH THÁNH MARTINO DE PORRES-BỔN MẠNG GIÁO HỌ MARTINO GX THIÊN ÂN 03-11-2020

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KÍNH LỄ THÁNH MARTINO DE PORRES
TĨNH TÂM 2 NGÀY
17 GIỜ 30 CHÚA NHẬT NGÀY 01-11-2020
17 GIỜ 30 THỨ HAI NGÀY 02-11-2020
THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG BỔN MẠNG 03-11-2020
17 GIỜ 15 RƯỚC KIỆU THÁNH MARTINO
17 GIỜ 30 THÁNH LỄ
KÍNH MỜI CỘNG ĐOÀN HIỆP THÔNG THAM DỰ