lịch phân công hát lễ các ca đoàn gx thiên ân

Thứ năm

01-08

Tr

Thứ năm đầu tháng tuần XVII TN, Thánh Alphongso Maria Liguori GM TSHT (LN)

01-07

Hát theo lịch

Thứ sáu

02

X

Thứ sáu đầu tháng tuần XVII TN.
17 giờ 30 Thánh lễ tạ ơn kết thúc 02 năm sứ vụ,
Cha Phó Micae Đỗ Minh Khang tại GX Thiên Ân.

02

Hát theo lịch

Ca đoàn Martino

Thứ bảy

03

X

Thứ bảy đầu tháng tuần XVII TN
08 giờ rửa tội cho trẻ em

03

Hát theo lịch

Chúa Nhật

04

Tr

Chúa Nhật XVIII TN

10 giờ: Thánh lễ rửa tội

04

Hát theo lịch

Ca đoàn Cecilia

Thứ hai

05

X

Thứ hai tuần XVIII TN

05

Hát theo lịch

Thứ ba

06

Tr

Thứ ba tuần XVIII TN Chúa Hiển Dung ( LK )

06

Hát theo lịch

Thứ tư

07

X

Thứ tư tuần XVIII TN

07

Hát theo lịch

Thứ năm

08

Tr

Thứ năm tuần XVIII TN Thánh Đaminh LM ( LN )
15 giờ Lễ Suy tôn LCTX

08

Hát theo lịch

Ca đoàn Gioan P.II

Thứ sáu

09

X

Thứ sáu tuần XVIII TN

09

Hát theo lịch

Thứ bảy

10

Đ

Thứ bảy tuần XVIII TN, Thánh Laurenso PT TĐ (LK)

10

Hát theo lịch

Chúa Nhật

11

X

Chúa Nhật XIX

11

Hát theo lịch

Thứ hai

12

X

Thứ hai XIX TN

12

Hát theo lịch

Thứ ba

13

X

Thứ ba tuần XIX TN.
12 giờ Lễ Đức Mẹ Fatima

13

Hát theo lịch

Ca đoàn Martino

Thứ tư

14

Đ

Thứ tư tuần XIX TN, Thánh Maximiliano Maria Kolbe LM TĐ ( LN )
Chiều Lễ vọng kính Đúc Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

14

Hát theo lịch

Thứ năm

15

Tr

Thứ năm tuần XIX TN. Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ trọng.
Bổn mạng Giáo Họ Mông Triệu.
17 giờ 30 Thánh Lễ tạ ơn mừng bổn mạng.

15

Hát theo lịch

Thứ sáu

16

X

Thứ sáu tuần XIX TN

16

Hát theo lịch

Thứ bảy

17

X

Thứ bảy tuần XIX TN

17

Hát theo lịch

Chúa Nhật

18

X

Chúa Nhật XX TN

18

Hát theo lịch

Thứ hai

19

X

Thứ hai tuần XXTN

19

Hát theo lịch

Thứ ba

20

Tr

Thứ ba tuần XX TN,Thánh Bernado viện phụ TSHT (LN )

20

Hát theo lịch

Thứ tư

21

Tr

Thứ tư tuần XX TN, Thánh Pio X Giáo Hoàng ( LN )

21

Hát theo lịch

Thứ năm

22

Tr

Thứ năm tuần XX TN, Đức Maria Nữ Vương ( LN )
17 giờ 30 Lễ giỗ giáp năm Cha Cố GB Maria Đoàn Vĩnh Phúc. Tại Thánh Đường GX Thiên Ân.

22

Hát theo lịch

Thứ sáu

23

X

Thứ sáu tuần XX TN

23

Hát theo lịch

Thứ bảy

24

Đ

Thứ bảy tuần XX TN,Thánh Batolomeo Tông Đồ (LK)

24

Hát theo lịch

Chúa Nhật

25

X

Chúa Nhật XXI TN

25

Hát theo lịch

Thứ hai

26

X

Thứ hai tuần XXI TN
17 giờ 30 Thánh lễ tại nhà chờ Phục Sinh.

26

Hát theo lịch

Thứ ba

27

Tr

Thứ ba tuần XXI TN,Thánh nữ Monica ( LN )

27

Hát theo lịch

Thứ tư

28

Tr

Thứ tư tuần XXI TN, Thánh Augustino GM TSHT (LN)

28

Hát theo lịch

Thứ năm

29

Đ

Thứ năm tuần XXI TN, Thánh Gioan tẩy giả bị trảm quyết ( LN )

29

Hát theo lịch

Thứ sáu

30

X

Thứ sáu tuần XXI TN

01-08

Hát theo lịch

Thứ bảy

31

X

Thứ bảy tuần XXI TN
– 10 giờ lễ hôn phối.
– 16 giờ lễ hôn phối.

02

Hát theo lịch

Ca đoàn Thánh Linh

Ca đoàn CHĐ