Ngày 11-02-2020 Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân

Lúc 16 giờ 30 Ngày 11-02-2020 Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. Cha Chánh Xứ Phero và Cha Phó Giuse Giáo Xứ Thiên Ân ngồi tòa giải tội, đặt tay cấu nguyện và xức dầu bệnh nhân cho các bện nhân từ các giáo họ trong giáo xứ.

Xem toàn cộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )