Sáng nay 10-11-2019 lúc 10 giờ tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân đã bầu Ban Thường Vụ HĐGX nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Giáo Xứ Thiên Ân.
Sáng nay 10-11-2019 lúc 10 giờ tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân đã bầu Ban Thường Vụ HĐGX nhiệm kỳ 2020 – 2024.
Danh sách BTV mới.
01-ÔNG: GIUSE NGUYỄN VĂN TUẤN 1966 CHỦ TỊCH HĐGX
02-ÔNG: GIACOBE VŨ NGỌC QUANG 1967 PHÓ NỘI VỤ
03 -ÔNG: GIUSE NGUYỄN XUÂN KHẢI 1965 PHÓ NGOẠI VỤ
04-ÔNG: PHAOLO VŨ KIM ANH 1961 THƯ KÝ
05 -ÔNG: PHERO NGUYỄN VĂN VIỆT 1956 THỦ QUỸ