LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ - THÁNG 04. 2017
Đăng bởi mvtt   
Thứ năm, 30 Tháng 3 2017 22:55

 

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho giới trẻ: Xin cho những người trẻ biết quảng đại đáp lại ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, để có thể tận hiến cho Chúa
trong đời sống linh mục hoặc đời sống thánh hiến.

Dl

Áo Lễ

Lễ

Âm Lịch

01/04

Tm

Thứ Bảy đầu tháng trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53

- 08g00: RỬA TỘI CHO 17 EM BÉ

- 19g00: TĨNH TÂM CHO GIỚI TRẺ

05-03

02/04

Tm

CHÚA NHẬT THỨ V MÙA CHAY
Ed 37:12-14; Tv 130:1-2,3-4,5-6,7-8; Rm 8:8-11; Ga 11:1-45; Ga 11:3-7,17,20-27,33-45

- 19g00: TĨNH TÂM CHO GIỚI TRẺ

06-03

03/04

Tm

Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Chay
St 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62

  HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ Gx.THIÊN ÂN MỞ RỘNG

                                 - 19g30: Chầu Thánh Thể

                                 - 20g00: Họp HĐMVGX 

   Bao gồm tất cả mọi thành viên đang phục vụ trong các Ban ngành đoàn thể  trong Giáo xứ:

  - Ban Thường Vụ.

  - Ban Điều Hành các Giáo Khu (CácTrưởng, Phó Khu...)

 - Ban Điều Hành các Hội Đoàn

  - Ban Điều Hành các Ban ngành Phục Vụ :

  - Giới Trẻ - Thiếu Nhi - Ca đoàn - Phụng Vụ - Trật tự - Caritas. v.v...

07-03

04/04

Tm

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30

08-03

05/04

Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Chay
St 3:14-20,91-92,953; Ga 8:31-42

10g30-11g30: CARITAS CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

09-03

06/04

Tm

Thứ Năm đầu tháng trong tuần thứ Năm Mùa Chay
St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59

10-03

07/04

Tm

Thứ Sáu đầu tháng trong tuần thứ Năm Mùa Chay

Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42

11-03

08/04

Tm

Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Chay

Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57

12-03

09/04

Đỏ

TUẦN THÁNH

1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độmà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian,từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộcThương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly.

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm BữaTiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày Thứ Sáu Chúa chịu thươngkhó và ngày Thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều ChúaNhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.

Trong các ngày Tuần Thánh, đừng cử hành các Bí Tích Thanh Tẩy Và Thêm Sức là những bí tích dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua,nhưng nên cử hành sám hối.

2. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu MìnhThánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, Nghi Thức Tưởng Niệm CuộcThương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

Tuy nhiên, trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, thì chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức vàcó đủ mộtsố giáo dân tham dự.

Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấucác nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. 

TV Tuần II.

Làm phép  rước lá: Mt 21,1-11.

Thánh lễ: Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11 ; Mt 26,14-27,66.

(hay Mt 27,11-54).

13-03

10/04

Tm

THỨ HAI TUẦN THÁNH
Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11

14-03

11/04

Tm

THỨ BA TUẦN THÁNH
Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38

15-03

12/04

Tm

THỨ TƯ TUẦN THÁNH
Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25

10g30-11g30: CARITAS CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

16-03

13/04

Tr

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

            - Thánh lễ sáng: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU

- Thánh lễ chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY

Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15

17-03

14/04

Đỏ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA 
Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42

18-03

15/04

Tr

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

 LỄ VỌNG PHỤCSINH

Rm 6:3-11118; Mt 28:1-10; Rm 6:3-11118; Mc 16:1-7

19-03

16/04

Tr

CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH - MỪNG CHÚA SỐNG LẠI

Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ)

St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9

20-03

17/04

Tr

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15

21-03

18/04

Tr

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18

22-03

19/04

Tr

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35

10g30-11g30: CARITAS CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

23-03

20/04

Tr

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48

24-03

21/04

Tr

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14

25-03

22/04

Tr

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15

17g30: MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

26-03

23/04

Tr

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH - CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

St 2:42-47; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Pr 1:3-9; Ga 20:19-31

27-03

24/04

Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8

28-03

25/04

Đỏ

Thánh MARCO, Thánh Sử
Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15

29-03

26/04

Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21

10g30-11g30: CARITAS CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

01-04-Đinh Dậu

27/04

Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36

Kỷ niệm 52 Năm Linh Mục của Cha Cố J.B.M ĐOÀN VĨNH PHÚC (1965 - 2017)

Xin cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho ngài

02-04

28/04

Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15

03-04

29/4

Tr

Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts
Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21

04-04

30/4

Tr

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

St 2:14,22-33; Tv 16:1-2-5,7-8,9-10,11; 1 Pr 1:17-21; Lc 24:13-35

05-04

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Xem kết quả: / 2
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday300
mod_vvisit_counterYesterday2628
mod_vvisit_counterThis week10118
mod_vvisit_counterLast week18152
mod_vvisit_counterThis month53559
mod_vvisit_counterLast month77154
mod_vvisit_counterAll days2303554

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2019

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

LỄ CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Thường Niên 20/1/2019
dành cho những người không thể đến nhà thờ