Thứ Bảy 30-05 lúc 17 Giờ: Giáo Xứ Thiên Ân Dâng Hoa Bế Mạc Tháng Kính Đức Mẹ

Thứ Bảy 30-05 lúc 17 Giờ: Giáo Xứ Thiên Ân Dâng Hoa Bế Mạc Tháng Kính Đức Mẹ.
Kính Mời Cộng Đoàn Đến Tham Dự