ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO.TRỰC THUỘC HĐGMVN

Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo
Thư Gởi Anh Chị Em Giới Chức Công Giáo Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam Việt Nam.

DOWNLOAD Thư Gởi Anh Chị Em Giới Chức Công Giáo