BÀI TRÌNH CHIẾU POWERPOINT CÁC CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B
BÀI MẪU CN X TN NĂM B
Đáp Ca Sau Chúa Nhật X TN B

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITO
BÀI MẪU CN IX TN NĂM B LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITO
Đáp-Ca-Sau-Chúa-Nhật-IX-TN B

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI
BÀI MẪU CN VIII TN CHÚA BA NGÔI NĂM B
Đáp Ca Sau Chúa Nhật VIII TN NĂM B

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
ĐÁP CA SAU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG pptx
BÀI MẪU CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN AVILA LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN AVILA CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN GIOAN TG LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN GIOAN TG THỨ HAI SAU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN CECI CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM SAU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN GIUSE CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ SAU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN PHANXICO CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ BA SAU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B CHÚA THĂNG THIÊN
Đáp Ca Sau Chúa Nhật VII PS
BÀI MẪU CN VII PS NĂM B CHÚA THĂNG THIÊN
CA ĐOÀN AVILA CN VII PS NĂM B CHÚA THĂNG THIÊN
CA ĐOÀN GIOAN TG CN VII PS NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG THỨ HAI TUẦN VII PS
CA DOAN CECI 13-05-2024 LỄ ĐỨC MẸ FATIMA
CA DOAN CECI CN VII PS NĂM B CHÚA THĂNG THIÊN
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN VII PS NĂM B CHÚA THĂNG THIÊN
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH
CA ĐOÀN GIUSE CN VII PS CHÚA THĂNG THIÊN
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ TUẦN VII PS
CA ĐOÀN PHANXICO CN VII PS NĂM B CHÚA THĂNG THIÊN
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN VII PS
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN VII PS NĂM B CHÚA THĂNG THIÊN
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ BA SAU TUẦN VII PS

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B
Đáp Ca Sau Chúa Nhật Vi PS
BÀI MẪU CN VI PS NĂM B
CA ĐOÀN AVILA CN VI PS NĂM B
CA ĐOÀN AVILA THÁNH LỄ HÔN PHỐI 04-05
CA ĐOÀN GIOAN TG CN VI PS NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG THỨ HAI TUẦN VI PS
CA ĐOÀN CECI CN VI PS NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN VI PS NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN VI PS
CA ĐOÀN GIUSE CN VI PS NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO – LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT – 09.05
CA ĐOÀN PHANXICO- CN VI PS NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN VI PS
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN VI PHỤC SINH NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THÁNH LỄ HÔN PHỐI 16h 11-05-2024
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ BA TUẦN VI PS

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B
Đáp Ca Sau Chúa Nhật V PS
CA ĐOÀN AVILA CN V PS NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG CN V PS NĂM B
CA ĐOÀN CECI BỔN MẠNG GIÁO XỨ
CA ĐOÀN CECI CN V PS NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN V PS NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN V PS
CA ĐOÀN GIUSE CN V PS NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO – CN V PS NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN V PS
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN V PHỤC SINH NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI LỄ HÔN PHỐI 10h 30-04-2024
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ BA SAU CN V PS

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B
Đáp Ca Sau Chúa Nhật IV PS
CA ĐOÀN AVILA CN IV PS NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG CN IV PS NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG THỨ HAI TUẦN IV PS
CA ĐOAN CECILIA CN IV PS NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN IV PS NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN IV PS

CA ĐOÀN GIUSE CN IV PS NĂM B
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ TUẦN IV PS
CA ĐOÀN PHANXICO_CN IV PS NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN IV PS
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN IV PS NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ BA TUẦN IV PS
CA ĐOÀN CECI LE LỄ AN TÁNG 20.04.2024
CA ĐOÀN PHANXICO XAVIE – LỄ HP – 20.04.2024

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B
Đáp Ca Sau Chúa Nhật III PS
CA ĐOÀN AVILA CN III PS NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG CN III PS NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG THỨ HAI TUẦN III PS
CA DOAN CECI CN III PS NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN III PS NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN III PS

CA ĐOÀN GIUSE CN III PS NĂM B
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ TUẦN III PS
CA ĐOÀN PHANXICO CN III PS NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN III PS
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN III PHỤC SINH NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ BA TUẦN III PS NĂM

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
BÀI MẪU CN II PHUC SINH NĂM B
Đáp Ca Sau Chúa Nhật II PS
CA ĐOÀN AVILA CN II PS NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG CN II PS NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG THỨ HAI LỄ TRUYỀN TIN
CA ĐOÀN GIOAN TN THỨ BA CURIA BÌNH TÂN
CA ĐOÀN CECILIA CN II PS NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN II PS NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN II PS
CA ĐOÀN GIUSE CN II PS NĂM B
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ TUẦN II PS
CA ĐOÀN PHANXICO CN II PS NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN II PS
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN II PS NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ BA BỔN MANG CBNCG TAN SON NHI

CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B
Đáp Ca Trong Tuần Bát Nhật PS
CA ĐOÀN AVILA CN PS NĂM B
CA DOAN CECI CN PHUC SINH NAM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN PS NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS

CA ĐOÀN GIOAN TG CN PS NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS
CA ĐOÀN PHANXICO CN PHUC SINH NAM B
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS

CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN PHỤC SINH NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B
BAI MAU CN LE LA
CA ĐOÀN AVILA CN LỄ LÁ NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG CN LỄ LÁ NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG THỨ HAI TUẦN THÁNH
CA ĐOÀN CECILIA CHÚA NHẬT LỄ LÁ. NĂM B 
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN LỄ LÁ NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN THÁNH LỄ TIỆC LY
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ SÁU TUAN THÁNH SUY TÔN THÁNH GIÁ
CA DOAN THIEU NHI LE VONG PHUC SINH
CA ĐOÀN GIUSE CN LỄ LÁ NĂM B
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ TUẦN THÁNH
CA ĐOÀN GIUSE THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

CA ĐOÀN PHANXICO CN LỄ LÁ NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO – THỨ SÁU TUAN THÁNH SUY TÔN THÁNH GIÁ
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN LỄ LÁ NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ BA TUẦN THÁNH NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ NĂM TUẦN THÁNH LỄ TIỆC LY NĂM B

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B
Đáp Ca Sau Chúa Nhật V Mùa Chay
BÀI MẪU CHÚA NHẬT V MC NAM B
CA ĐOÀN AVILA CHÚA NHẬT V MC NAM B
CA ĐOÀN AVILA LỄ KÍNH THÁNH GIUSE BON MẠNG ĐỒNG HƯƠNG 16-03 -2024
CA ĐOAN GIOAN TG CN V MC NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TB THỨ HAI TUẦN V MC
CA DOÀN CECILIA CHÚA NHẬT THÁNH LỄ DỒNG HƯƠNG 10 GIỜ CHÚA NHẬT 17.3.2024
CA DOÀN CECILIA CHÚA NHẬT V MC NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI CHUA NHAT V MC NAM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN V MC
CA ĐOÀN GIUSE CN V MC NĂM B
BỔN MẠNG CĐ GIUSE 19-03-2024 (1)
CA ĐOÀN PHANXICO CHUA-NHAT V MC NAM B

CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN V MC
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN V MC NĂM B

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B
Đáp Ca Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay
BÀI MẪU CN IV MC NĂM B
CA ĐOÀN AVILA VN IV MC NĂM B
CA ĐOÀN AVILA LỄ LONG CHÚA THƯƠNG XÓT
CA ĐOÀN GIOAN TG CN IV MC NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG THỨ HAI TUẦN IV MC
CA ĐOÀN CECILIA CN IV MC NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI-CN-IV-MC-NAM-B
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN IV MC
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ SÁU TUẦN IV MC
CA ĐOÀN GIUSE CN IV MC NĂM B
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ TUẦN IV MC
CA ĐOÀN PHANXICO CN IV MC NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN IV MC NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ BA TUẦN IV MC

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B
Đáp Ca Sau Chúa Nhật III Mùa Chay
BÀI MẪU CN III MC NĂM B
CA ĐOÀN AVILA CN III MC NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG CN III MC NĂM B
CĐ CECILIA. CN III MC NĂM B
CA ĐOÀN CECI LE LỄ AN TÁNG 2.3.2024
CA-ĐOÀN-THIẾU-NHI-CN-III-MC-NAM-B
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN III MC
CA ĐOÀN GIUSE CN III MC NĂM B
CA ĐOÀN GIUSE LỄ HP 02-03-2024
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ TUẦN III MC
CA ĐOÀN PHANXICO CN III MC NĂM-B
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN III MC
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN III MC NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ BA SAU CN III MC

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B
Đáp Ca Sau Chúa Nhật II Mùa Chay
BÀI MẪU CN II MC NĂM B
CA ĐOÀN AVILA CN II MC NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG CN II MC NĂM B
CA ĐOÀN CECI CN II MC NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI CHÚA NHẬT II MC NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN II MC
CA ĐOÀN GIUSE CN II MC NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO CN II MC NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN II MC
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN II MC NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ BA SAU CN II MC

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B
Đáp Ca Sau Chúa Nhật I Mùa Chay
BÀI MẪU CN I MC NĂM B
CA ĐOÀN AVILA CN I MC NAM B
CA ĐOÀN GIOAN TC CN I MC NAM B
CA ĐOÀN CECI CN I MC NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN I MC NĂM B

CA ĐOÀN GIUSE CN I MC NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO CN I MC NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN I MC NĂM B

CHÚA NHẬT VI TN NĂM B TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024
BÀI MẪU TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024
BÀI MẪU THỨ TƯ LỄ TRO
ĐÁP CA TUẦN VI TN SAU LỄ TRO
LỄ CUỐI NĂM
CA ĐOÀN CECILIA THÁNH LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN.
CA ĐOÀN PHANXICO LỄ GIAO THỪA 2024
MỒNG MỘT TẾT
CA ĐOÀN CECILIA MỒNG MỘT TẾT 2024
CA ĐOÀN AVILA MỒNG MỘT TẾT 2024
CA ĐOÀN GIOAN TG MỒNG MỘT TẾT 2024
MỒNG HAI TẾT
CA ĐOÀN CECILIA MỒNG HAI TẾT 2024
CA ĐOÀN GIUSE MỒNG HAI TẾT 2024
CA ĐOÀN PHANXICO MỒNG HAI TẾT 2024

CA ĐOÀN MARIA GORETTI MỒNG HAI TẾT 2024
MỒNG BA TẾT
CA ĐOÀN CECILIA MỒNG BA TẾT 2024

CA ĐOÀN GIOAN TG MỒNG BA TẾT 2024
CA ĐOÀN MARIA GORETTI MỒNG BA TẾT 2024
THỨ TƯ LỄ TRO
CA ĐOÀN CECILIA THỨ TƯ LỄ TRO 2024
CA ĐOÀN AVILA THỨ TƯ LỄ TRO 2024
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ LỄ TRO 2024
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ TƯ LỄ TRO 2024

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B
BÀI MẪU CN V TN NĂM B
Đáp Ca Sau Chúa Nhật V Thường Niên B
CA ĐOÀN AVILA CN V TN NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG CN V TN NĂM B
CA ĐOÀN CECILIA CN V TN NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN V TN NĂM B
CA ĐOÀN GIUSE CN IV TN NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO CN V TN NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN V TN NĂM B

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B
BÀI MẪU CN IV TN NĂM B
Đáp Ca Sau Chúa Nhật IV Thường Niên B
CA ĐOÀN AVILA CN IV MC NĂM B
CA ĐOÀN GIOAN TG C IV TN NĂM B
CA ĐOÀN CECILIA CN IV TN NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN IV TN NĂM B

CA ĐOÀN GIUSE CN IV TN NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO CN IV TN NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN IV TN NĂM B

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B
BÀI MẪU CN III TN NĂM B
Đáp Ca Sau Chúa Nhật III Thường Niên B
CA ĐOÀN AVILA CN III TN NĂM B
CA ĐOÀN GBt CN III TN NĂM B
CA ĐOÀN CECILIA CN III TN NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN III TN NĂM B
CA ĐOÀN GIUSE CN III TN NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO CN III TN NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN III TN NĂM B

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B
BÀI MẪU CN II TN NĂM B
ĐÁP CA SAU CHÚA NHẬT II TN B
CA ĐOÀN AVILA CN II TN NĂM B
CA ĐOÀN GBt CN II TN NĂM B
CA ĐOÀN CECILIA CN II TN NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN II TN NĂM B
CA ĐOÀN GIUSE CN II TN NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO CN II TN NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO LỄ HP – 14.01.2024
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN II TN NĂM B

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH
BÀI MẪU CN LỄ HIỂN LINH
ĐÁP CA TUẦN I TN SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH B
CA ĐOÀN AVILA CN LỄ HIỂN LINH NĂM B
CA ĐOÀN GBt CN LỄ HIỂN LINH
CA ĐOÀN GBt THỨ HAI CHÚA GIESU CHIU PHÉP RỬA
CA ĐOÀN CECILIA CN LỄ HIỂN LINH 2024
CA ĐOÀN CECILIA LỄ CHÚA GIÊ SU CHỊU PHÉP RỬA.8.1.04
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN LỄ HIỂN LINH
CA ĐOÀN GIUSE LỄ HIỂN LINH
CA ĐOÀN PHANXICO CN LỄ HIỂN LINH
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN LỄ HIỂN LINH
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THÁNH LỄ HÔN PHỐI 10h 07-01-2024
CA ĐOÀN CECILIA THÁNH LỄ SUY TÔN LCTX
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN I TN

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT.
BÀI MẪU LỄ THÁNH GIA THẤT
ĐÁP CA SAU CHÚA NHẬT II LỄ GIÁNG SINH B
CA ĐOÀN AVILA LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM B
CA ĐOÀN AVILA THÁNH LỄ HÔN PHỐI 30-12
CA ĐOÀN GBt LỄ THÁNH GIA THẤT
CA ĐOÀN GBT LỄ ME THIÊN CHÚA THỨ HAI 01-01-2024
CA ĐOÀN CECILIA LỄ THÁNH GIA THẤT
CA ĐOÀN CEILA LỄ MẸ THIÊN CHÚA 01-01 2024
CA ÐOÀN GIUS
E LỄ THÁNH GIA THẤT NÅM B
CA ĐOÀN PHANXICO LỄ THÁNH GIA THẤT
CA ĐOÀN MARIA GORETTI LỄ THÁNH GIA THẤT

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B
BÀI MẪU CHÚA NHẬT IV MV NAM B
ĐÁP CA TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS B
CA ÐOÀN AVILA CN IV MV NÅM B
CA ÐOÀN AVILA LỄ GIÁNG SINH 2023
CA ĐOÀN GBt CN IV MV NĂM B
CA ĐOÀN GBt LỄ VỌNG GS 2023
CA ĐOÀN CECILIA CHÚA NHẬT IV MV NĂM B
CA ĐOÀN CECILIA LỄ GIÁNG SINH 6 GIỜ 30 SÁNG 25.12
CA ĐOÀN GIUSE CN IV MÙA VỌNG NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO LỄ VỌNG GIÁNG SINH 2023
CA ĐOÀN MARIA GORETTI LỄ GIÁNG SINH 2023
CA ĐOÀN MARIA GORETTI LỄ KÍNH THÁNH STEPHANO

CHÚA NHẬT III MUA VỌNG NĂM B
BÀI MẪU CHÚA NHẬT III MV NAM B
DAP CA CN III MUA VONG B
CA ĐOÀN AVILA CN III MV NĂM B
CA ĐOAN GBt CN III MV NĂM B
CA ĐOAN GBt LỄ HP 16 GIỜ
CA ĐOÀN CECILIA CHÚA NHẬT III MV NAM B
CA ĐOÀN PHANXICO CHÚA NHẬT III MV NAM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CHÚA NHẬT III MV NAM B
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN III MUA VONG B

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B
BÀI MẪU CHÚA NHẬT II MV NAM B
DAP CA CN II MUA VONG B
CA ĐOÀN AVILA CNT II MÙA VỌNG NĂM B
CA ĐOÀN GBt CN II MÙA VỌNG NĂM B
CA ĐOÀN CECI LỄ HP 16 GIỜ 9 – 12 – 2023 (THU BAY)
CĐ CECILIA CN II MÙA VỌNG NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN II MV NĂM B

CA ĐOÀN GIUSE CN II MÙA VỌNG NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 2023
CA ĐOÀN PHANXICO XAVIE – LỄ HP – 08.12
CA ĐOÀN PHANXICO CN II MÙA VỌNG NĂM B
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN II MÙA VỌNG NAM B

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B
BÀI MẪU CHÚA NHẬT I MV NAM B
DAP-CA-CN-I-MUA-VONG
CA ĐOÀN AVILA CN I MV NĂM B
CA ĐOÀN GBt CN I MV NAM B
CA ĐOÀN CECI CN I MV NĂM B
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN I MV NĂM B

CA ĐOÀN GIUSE CN I MV NĂM B
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN XXXIV TN
CA ĐOÀN PHANXICOXAVIE – LỄ MỪNG BỔN MẠNG 03122023
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN I MV NĂM B

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN CHÚA KITO VUA
BÀI MẪU CN XXXIV TN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXXIV TN A
CA ĐOÀN AVILA CN XXXIV TN CHÚA KITO VUA
CA ĐOÀN GBt CN XXXIV TN CHÚA KITO VUA
CA ĐOÀN CECI CN XXXIV TN CHÚA KITO VUA
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XXXIV TN CHÚA KITO VUA
CA ĐOÀN GIUSE CN XXXIV TN CHÚA KITO VUA VŨ TRỤ
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXXIV TN CHÚA KITO VUA
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN XXXIII TN
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXXIV TN CHÚA KITO VUA

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
BÀI MẪU CN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXXIII TN A
CA ĐOÀN AVILA CN XXXIIITN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN
CA ĐOÀN GBt CN XXXIV TN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN
CA ĐOÀN CECI CN XXXIII TN NĂM A CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XXXIII TN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN
CA ĐOÀN GIUSE CN XXXIII TN NĂM A CÁC THÁNH TỬ ĐẠO
CA ĐOAN PHANXICO CN XXXIII TN NĂM A CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXXIII TN NĂM A CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN
CA ĐOÀN CECILIA LỄ BỔN MẠNG

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A
BÀI MẪU CN XXXII TN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXVII TN A
CA ĐOÀN AVILA CN XXXII TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XXXII TN NĂM A
CA ĐOÀN CECILIA CN XXXII TN A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XXXII TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXXII TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXXII TN NĂM A
CA ĐOAN MARIA GORETTI CN XXXII TN NĂM A

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A
BÀI MẪU CN XXXI TN NĂM A 1
BÀI MẪU CN XXXI TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XXXI TN NĂM A
CA DOAN CECI LE AN TANG 06-11-2023
CA ĐOÀN CECILIA CN XXXI TN.A
CA ĐOÀN CECILIA CN XXXI TN
CA ĐOÀN GBt CN XXXI TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXXI TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXXI TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXXI TN NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XXXI TN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXXI TN 4
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXXI TN 5
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXXI TN 6
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXXI TN A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXXI TN
CA ĐOÀN GBt LỄ LCTX THỨ NĂM
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ TUẦN XXXI TN

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A
BÀI MẪU CN XXX TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XXX TN NĂM A
CA ĐOÀN CECILIA LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
CA ĐOÀN CECILIA CN 30. TN.A
CA ĐOÀN CECILIA LỄ CÁC LINH HỒN
CA ĐOÀN GBt CN XXX TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
CA ĐOÀN GIUSE CN XXX TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXX TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI LỄ CÁC LINH HỒN
CA ĐOÀN PHANXICO BM GIÁO HỌ MARTINO
CA ĐOÀN PHANXICO LỄ CÁC LINH HỒN
CA ĐOÀN PHANXICO XAVIE – XXX TN NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XXX TN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXX TN A

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXIX TN A
BÀI MẪU CN XXIX TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XXIX TN NĂM A
CA ĐOÀN CECILIA CN 29. TN.A
CA ĐOÀN TERESA HÀI ĐỒNG GIESU

CA ĐOAN GBt CN XXIX TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXIX TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXIX TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXIX TN NĂM A

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXVIII TN A
BÀI MẪU CN XXVIII TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XXVIII TN NĂM A
CA ĐOAN AVILA LỄ HP 10 GIỜ 15-10-2023
CA ĐOÀN CECILIA CN XXVIII TN. NĂM A
CA ĐOAN GBt CN XXVIII TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXVIII TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ TUẦN XXVIII TN
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXVIII TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THÁNH LỄ HÔN PHỐI 16h 21.10.2023
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXVIII TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN XXVIII TN
CA ĐOÀN PHANXICO XAVIE – LỄ HP – 20.10
CECI LE AN TANG 16-10-2023
LỄ BỔN MẠNG CĐ TERESA AVILA NĂM-A-

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXVII TN A
BÀI MẪU CN XXVII TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XXVII TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA LỄ ĐỨC MẸ FATIMA
CA ĐOÀN AVILA LỄ LCTX
CA ĐOÀN CECI CN XXVII TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XXVII TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXVII TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ THUẦN XXVII TN
CA ĐOAN MARIA CORETTI CN XXVII TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXVII TN NĂM A

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXVI TN A
CA ĐOAN AVILA CN XXVI TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XXVI TN NĂM A
CA ĐOÀN CECILIA CN XXVI NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXVI TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXVI TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXVI TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SAU TUẦN XXV TN ( BM GH MICAE )

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXV TN A
BÀI MẪU CN XXV TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XXV TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XXV TN NAM7 A

CA ĐOÀN CECI CN XXV TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXV TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXV TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXV TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THÁNH LỄ HÔN PHỐI 10h 24-09-2023

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXIV TN A
BÀI MẪU CN XXIV TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XXIV TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XXIV TN NĂM A
CA ĐOÀN CECILIA CN XXIV TN NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XXIV TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXIV TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXIV TN-NAM-A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXIV TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN XXIII TN

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXIII TN A
BÀI MẪU CN XXIII TN NĂM A
CA ĐOAN AVILA CN XXIII TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XXIII TN NĂM A
CA ĐOÀN CECILIA CN XXIII TN NAM A
CA ĐOÀN THIẾU NHINCN XXIII TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXIII TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXIII TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXIII TN NĂM A
LỄ ĐỨC MẸ FATIMA 13-09-2023
LỄ SUY TÔN LCTX 14-09-2023

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXII TN A
BÀI MẪU CN XXII TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XXII TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XXII TN NĂM A
CA ĐOÀN CECILIA CN XXII TN NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XXII TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXII TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXII TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXII TN NĂM A

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XXI TN A
BÀI MẪU CN XXI TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XXI TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XXI TN NĂM A
CA ĐOÀN CECILIA CN XXI TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XXI TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XXI TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XXI TN NĂM A
CĐ THÁNH GIA-CN XXI TN NĂM A

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XX TN A
BÀI MẪU CN XX TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XX TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XX TN NĂM A
CA ĐOÀN CECI CN XX TN NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHU CN XX TN NĂM A

CA ĐOÀN GIUSE CN XX TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XX-TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XX TN NĂM A
CA ĐOÀN THÁNH GIA CN XX TN NĂM A

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XIX TN A
BÀI MẪU CHÚA NHẬT XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN CECI CN XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN THÁNH GIA CN XIX TN NĂM A
CA ĐOÀN CECI LỄ SÁNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
CA ĐOÀN MARIA GORETTI LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI NĂM A

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XVIII TN A
BÀI-MẪU-CHÚA-NHẬT-XVIII-TN-NĂM-A
CA ĐOÀN AVILA CN XVIII TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XVIII TN NĂM A
CA DOAN CECI CHÚA-NHẬT-XVIII-TN-NĂM-A
CA DOAN CECI LE GIO 10G 06-8-2023
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XVIII TN NĂM A
CA-ĐOÀN-GIUSE-CN-XVIII-TN-NĂM-A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XVIII-TN-NĂM-A
CA ĐOÀN THÁNH GIA CN XVIII TN NĂM A
CA ĐOÀN THÁNH GIA LỄ CƯỚI 16 GIỜ NGÀY 5-8
CĐ CECI THANH DAMINH THỨ BA TUẦN XVIII TN LỄ SÁNG 08-8-2023
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ BA TUẦN XVIII TN LỄ CHIỀU
CA DOAN CECI LCTX 15G NGÀY 10-8-2023
CA DOAN CECI THANH LAURENSO 5G SÁNG THỨ NĂM 10-8-2023


CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp-Ca-Sau-Chúa-Nhật-XVII-TN
BÀI MẪU CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN-XVII-THƯỜNG-NIÊN-NĂM-A
CA ĐOÀN GBt CN XVII TN NĂM A
CA ĐOÀN CECI CN XVII TN NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XVII TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XVII TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XVII TN NAM A
CA ĐOÀN MARIA GOLRETTI CN XVII TN NĂM A
CA ĐOÀN THÁNH GIA CN XVII TN NĂM A

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XVI TN A
BÀI MẪU CN XVI TN NĂM A
CA ĐOAN AVILA CN XVI TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XVI TN NĂM A
CA DOAN CECI CN XVI TN NĂM-A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XVI TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XVI TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XVI TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XVI TN NĂM A
CA ĐOAN THÁNH GIA CN XVI TN NĂM A
LỄ HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGUYÊT LÃNG 10 GIỜ 23-07
CA ĐOÀN MARIA GORETTI THỨ 3 THÁNH GIACOBE TÔNG ĐỒ

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XV TN A
BÀI MẪU CN XV TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XV TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XV TN NĂM A
CA ĐOÀN CECI CN XV TN NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XV TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XV TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XV TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XV TN NĂM A
CĐ THÁNH GIA CN XV TN NĂM A

CHÚA NHẬT XIV THUONG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XIV TN A
BÀI MẪU CN XIV TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XIV TN NĂM A
CA ĐOAN GBt CN XIV TN NĂM A

CA DOAN CECI CN-XIV-TN-NĂM-A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN XIV TN NĂM A

CA ĐOÀN GIUSE CN XIV NA NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO XAVIE CN-XIVTN-NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XIV TN NĂM A
CĐ THÁNH GIA-CN XIV TN A
CĐ THÁNH GIA- Phép Chuẩn-8-7

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XIII TN A
BÀI MẪU CN XIII TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CHÚA NHẬT XIII TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt CN XIII TN NĂM A
CA ĐOÀN CECI CN XIII TN NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN XIII TN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO XAVIE -CN-XIII-TN-NĂM-A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XIII TN NĂM A

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XII TN A
BÀI MẪU CN XII TN NĂM A
CA ĐOÀN GBt SN THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BM CA ĐOÀN. 17 GIỜ 30 CHIỀU THỨ BẢY 24-06-2023
CA ĐOÀN GB LỄ TẠ ƠN TÂN LM THẮNG
CA ĐOÀN AVILA LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ LỄ 19 GIỜ THỨ BẢY
CA ĐOÀN AVILA CHÚA NHẬT-XII TN NĂM A
CA ĐOÀN CECI LỄ SANG 24-6-2023 THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
CA DOAN CECI CN XII TN NĂM A
CA ĐOAN GIUSE CN XII TN NĂM A
CA-ĐOÀN-PHANXICO-XAVIE-CN-XII-TN-NĂM-A
CA ĐOÀN PHANXICO LỄ VỌNG SN NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XII TN NĂM A
CA ĐOÀN THÁNH GIA-CN XII TN NĂM A
CA ĐOÀN CECI LE SÁNG THÁNH PHERO 29-6-2023
CA ĐOÀN CECI LE CHIEU THÁNH PHERO 29-6-2023

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật XI TN A
BÀI MẪU CN XI TN NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN XI TN NĂM A LỄ ĐỒNG HƯƠNG 10g00
CA ĐOÀN AVILA CN XI TN NAM A
CA ĐOÀN GBt CN XI TN NĂM A
CA DOAN CECI CN XI TNA 2023
CA ĐOÀN GIUSE CN XI TN NAM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN XI TN NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN XI TN NĂM A
CA ĐOÀN THÁNH GIA-CN XI TN A
CA DOAN CECI LỄ TAN TONG 17g30 21-6-2023

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM A
MÌNH và MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Đáp Ca Sau Chúa Nhật X TN A
BÀI MẪU CN X TN MÌNH MÁU THÁNH NĂM A
CA ĐOAN AVILA CN X TN MÌNH MÁU THÁNH
CA ĐOÀN GBt CN X TN MÌNH MÁU THÁNH
CA ĐOÀN CECI CN X TN MÌNH MÁU THÁNH
CA ĐOÀN THIẾU NHI LỄ MÌNH MÁU THÁNH ( RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU )

CA ĐOÀN GIUSE XN X TN MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
CA ĐOÀN PHANXICO CN X TN MÌNH MÁU THÁNH
CA ĐOÀN PHANXICO LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN X TN MÌNH MÁU THÁNH
CA DOAN CECI LE AN TANG 14-6-2023
CA ĐOÀN CECI LỄ KÍNH ĐỨC MẸ FATIMA 12g 13-6-2023
CA ĐOÀN GBt THỨ HAI TUẦN X TN
CA ĐOÀN MARIA GORETTI BỔN MẠNG THÁNH ANTON
CA ĐOÀN CECI LỄ HP 16 GIỜ 17-6-2023 (THU BAY)
CA DOAN CECI LE SANG THANH TAM 16-6-2023
CA ĐOÀN PHANXICO CHIỀU THỨ SÁU LỄ BỔN MẠNG GD PHẠT TẠ THÁNH TÂM

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM A.
CHÚA BA NGÔI.
Đáp-Ca-Sau-Chúa-Nhật-IX TN-A
BÀI MẪU CN IX TN CHÚA BA NGÔI NĂM A

CA ĐOÀN AVILA CN IX TN CHÚA BA NGÔI
CA ĐOÀN GB CN IX TN CHUA BA NGÔI
CA DOAN CECI CN IX TN CHÚA BA NGÔI NĂM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN IX TN CHÚA BA NGÔI
CA ĐOÀN GIUSE CN IX TN CHÚA BA NGÔI

CA ĐOÀN PHANXICO XAVIE THỨ SÁU TUẦN VIII-TN-A
CA ĐOÀN PHANXICO CN IX TN CHÚA BA NGÔI NĂM A

CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN IX CHÚA BA NGÔI NĂM A
CĐ THÁNH GIA-Lễ Chúa Ba Ngôi
CA ĐOÀN GB LỄ HP 10 GIỜ CN IX TN
CA ĐOÀN THÁNH GIA LỄ GIỖ THỨ TƯ 07-06-2023
CA ĐOÀN THÁNH GIA LỄ LCTX THỨ NAM 08-06-2023

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Đáp Ca Sau Chúa Nhật VIII TN A
BÀI MẪU CN VIII TN NĂM A CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN AVILA LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A
CA ĐOÀN GB LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN
CA ĐOÀN CECI CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN AVILA CN VIII TN NĂM A. LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN GIUSE CN VIII TN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN GIUSE LỄ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG CHIỀU THỨ TƯ 31-05-2023
CA ĐOÀN PHANXICO CN VIII TN NĂM-A CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN VIII TN NĂM A CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CA ĐOÀN CECI ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG SÁNG 31-5-2023
CA ĐOÀN GIUSE LỄ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG CHIỀU THỨ TƯ 31-05-2023
CA ĐOAN THIẾU NHI CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
CHÚA THĂNG THIÊN
Đáp Ca Sau Chúa Nhật VIII TN A
BÀI MẪU CN VII PS NĂM A
CA ĐOÀN AVILA VII PS LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A
CA ĐOÀN GB CN VII PS NĂM A
CA DOAN CECI CN VII PS NAM A 2023
CA ĐOÀN THIẾU NHI CHÚA NHẬT VII PS NĂM A CHÚA THĂNG THIÊN
CA ĐOÀN GIUSE CN CHUA THĂNG THIÊN NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN VII PS NĂM A CHÚA THĂNG THIÊN
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN VII PS NĂM A CHÚA THĂNG THIÊN
CA ĐOÀN THÁNH GIA LỄ HP 10 GIỜ
CA ĐOÀN THÁNH GIA CN VII PS NAM A CHÚA THĂNG THIÊN

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật Vi PS
BÀI MẪU CN VI PS NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN VI PHỤC SINH NĂM A
CA ĐOÀN GB CN VI PS NĂM A
CA ĐOÀN CECI CN VI PHUC SINH A 2023
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN VI PS NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN VI PHỤC SINH NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN VI PS NĂM A
CA-ĐOÀN-MARIA-GORETTI-CN-VI-PS-NĂM-A

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật V PS
BÀI MẪU CN V PS NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN V PS NĂM A
CA ĐOÀN GB CN V PS NĂM A
CA DOAN CECI CN V PHUC SINH A
CA ĐOÀN GIUSE CN V PS NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN V PS NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN V PS NĂM A
CA DOAN THÁNH GIA CN V PS NĂM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI BỔN MẠNG THÁNH VINH SƠN.

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật IV PS
BÀI MẪU CN IV PS NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN IV PS NĂM A
CA ĐOÀN GB CN IV PS NĂM A
CA ĐOÀN CECI CN IV PS NĂM A

CA ĐOÀN GIUSE CN IV PS NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN IV PS NĂM A
CA-ĐOÀN-MARIA-GORETTI-CN-IV-PS-NĂM-A
CA ĐOÀN THÁNH GIA CN IV PS NĂM A
CA ĐOÀN CECI LE SANG GIUSE 01-5-2023
CA ĐOÀN GB LE BỔN MẠNG GIÁO XỨ CHIỀU 01-5-2023
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN IV PS
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN IV PS

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Đáp Ca Sau Chúa Nhật III PS
BÀI MẪU CN III PS NĂM A
CA ĐOÀN AVILA CN III PS NĂM A
CA ĐOAN GB CN III PS NĂM A
CA ĐOÀN CECI CECI CN III PHUC SINH NAM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN III PS NĂM A

CA ĐOÀN GIUSE CN III PS NĂM A
CA ĐOAN PHANXICO CN III PS NAM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN III PS NĂM A
CA DOAN THANH GIA CN III PS NAM A
CA ĐOAN CECI THANH MARCO 25-4-2023
CA ĐOÀN MARIA GORTTI THANH MARCO 25-4-2023
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NAM

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A
Đáp Ca Sau Chúa Nhật II PS
CN II PHUC SINH NAM A NĂM 2023
CA DOAN AVILA LỄ LCTX 15 GIỜ THỨ NĂM
CA ĐOÀN AVILA CN II PS NĂM A BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN LCTX 17 GIỜ 30 THỨ BẢY
CA ĐOÀN GB CN II PS NĂM A
CA ĐOAN CECI CN II PS NAM A
CA ĐOÀN THIẾU NHI CN II PS NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE CN II PS NĂM A
CA ĐOÀN PHANXICO CN II PS NĂM A
CA DOAN MARIA GORETTI CN II PS NAM A
CA ĐOAN THÁNH GIA CN II PS NĂM A
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ TUẦN II PS
CA ĐOAN PHANXICO THỨ SAU TUAN II PS

CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A
Đáp Ca Trong Tuần Bát Nhật PS
CA DOAN GB CN PS NAM A

CA ĐOAN CECI CN PC NAM A
CA DOAN GIUSE CN PS NAM A
CA ĐOÀN MARIA GORETTI CN PS NĂM A
CA DOAN PHANXICO CN PS NAM A
CN PHUC SINH NAM A NĂM 2023
CA DOAN THANH GIA CN PS NAM A
CA DOAN GB THỨ HAI TUAN BAT NHAT PS
CA ĐOÀN GIUSE THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS
CA ĐOÀN PHANXICO THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PX
CA ĐOÀN THIẾU NHI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PS
CECI LE AN TANG 11-3-2023
CECI LE AN TANG 13-4-2023

TUẦN THÁNH 2023
THỨ NĂM TUẦN THÁNH LỄ TIỆC LY
CA DOAN CECI THU NĂM TUAN THANH
CA DOAN GB THỨ HAI TUẦN THÁNH
CA DOAN GIUSE THU TU TUAN THANH
CA DOAN GB SUY TON THANH GIA
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN THÁNH LỄ TIỆC LY
CA ĐOÀN THIẾU NHI THỨ SÁU TUAN THÁNH SUY TÔN THÁNH GIÁ
THỨ SÁU TUAN THÁNH SUY TÔN THÁNH GIÁ
CA DOAN AVILA THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH NĂM A
LỄ VỌNG PHỤC SINH