BAN ĐIỀU HÀNH HUYNH ĐOÀN MẸ THIÊN CHÚA.

BAN ĐIỀU HÀNH HUYNH ĐOÀN MẸ THIÊN CHÚA. KHÓA V NHIỆM KỲ 2020-2024.
1- Bà Maria Vũ Thị Thơm. Trưởng ban.
2- Bà Cataria Nhữ Thị Mùi. Phó Ban.
3- Bà Maria Nguyễn Thị Bích Lan. Phụ trách HT.
4- Ông Phanxico Trần Luật. Thư ký.
5- Bà Maria Ngô Thị Thúy. Thủ quỹ.
6- Bà Maria Phạm Thị Đào. Phụ trách tông đồ.
6- Bà Maria Triệu Thụ Mầu. Phụ trách giới trẻ.