BAN TRẬT TỰ GIÁO XỨ THIÊN ÂN HỌP BẦU BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2020-2024

Lúc 19 giờ ngày 02-12-2019 Cha chánh xứ Phêrô, HĐMVGX cùng với Ban Trật Tự Giáo Xứ họp để bầu lại ban điều hành nhiệm kỳ 2020-2024

1- Ông Phêrô Nguyễn Thanh Liêm     Trưởng ban.
2 Ông Đaminh Phan Thanh Phong     Phó ban.