BUỔI SINH HOẠT ĐẦU NĂM PHÂN ĐOÀN NGHĨA SĨ NĂM HỌC 2022 – 2023

Buổi sinh hoạt đầu năm học 2022 – 2023 của phân đoàn Nghĩa Sĩ và nghi thức thăng khăn.

Xem toàn bộ ảnh link bên dưới.