Ca Đoàn Cecilia GX Thiên Ân Mừng Bổn Mạng

Mừng Kính Thánh Cecilia Trinh Nữ, Tử Đạo.
Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia Giáo Xứ Thiên Ân. 22-11-2019.

Ảnh của: Trần Anh

Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )