Ca nguyện Hiệp Lễ Theo Ánh Sao St Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh. Ca Đoàn Thánh Phanxico Xavie GX Thiên Ân

Ca nguyện Hiệp Lễ Theo Ánh Sao
St Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.
Ca Đoàn Thánh Phanxico Xavie GX Thiên Ân