Chúa Nhật III Thường Niên

Chúa Nhật III Thường Niên
Chúa là ánh sáng

Nhập Lễ
Ca Nhập Lễ CN 3 TN

Hát Lên Bài Ca
Hát Lên Mừng Chúa
Đáp Ca
Tv. 26: 1, 4, 13-14
Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.
Tv. 26 Chúa Là Sự Sáng
Chúa Là Đấng Cứu Độ Tôi
Chúa Là Sự Sáng
Ánh Sáng Cứu Độ
Dâng Lễ
Bánh Thơm
Chén Rượu Hồng
Hiệp Lễ
Mt. 4: 12-17
Chúa Là Con Đường
Hãy Sám Hối
Nước Trời Đã Gần
Nước Trời Đã Gần Đến
Tìm Về Chân Thiện Mỹ
Có Bao Giờ
Tiếng Chúa Gọi Mời
Tin Mừng Nước Trời
Khởi Đầu Tin Mừng
Kết Lễ

Ra Đi

Ra Đi Làm Nhân Chứng
Ra Đi Và Ra Khơi
Chúng Con Ra Về
Ra Về Trong An Bình