Chúa Nhật V Thường Niên Năm A

Chúa Nhật V Thường Niên
Là ánh sáng và muối ướp cho đời
Nhập Lễ
Ca Nhập Lễ CN 5 TN
Lời Chúa Là Đèn Soi
Đáp Ca

Tv. 111: 4-5, 6-7, 8a, 9
Trong u tối, Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.
Trong U Tối Người Xuất Hiện
Người Đã Xuất Hiện
Người Như Sự Sáng
Dâng Lễ

Dâng Đời Tình Thương

Lễ Dâng Tình Yêu
Hiệp Lễ
Mt. 5: 13-16
Cảm Mến Hồng Ân
Chứng Nhân Tình Yêu
Dâng Ngày
Là Muối, Là Ánh Sáng
Muối Đất Và Ánh Sáng
Là Muối Mặn, Là Đèn Sáng
Tâm Tình Hiến Dâng
Xin Thắp Sáng
Kết Lễ

Thắp Sáng Trong Con