Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A

Chúa Nhật VII Thường Niên
Yêu thương kẻ ghét ta
Nhập Lễ
Kinh Hòa Bình

Đáp Ca
Tv. 102: 1-2, 3-4, 8, 10, 12-13
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.
Chúa Là Đấng Từ Bi
Chúa Là Đấng Từ Bi
Chúa Là Đấng Từ Bi
Chúa Từ Bi
Dâng Lễ

Hiến Lễ Giao Hòa
Lễ Vật Hò
a Bình

Hiệp Lễ
Mt. 5: 38-48
Hãy Thứ Tha
Hãy Sống Yêu Thương
Trọn Lành Như Cha
Hãy Nên Trọn Lành
Hãy Nên Trọn Lành
Như Đấng Trọn Lành
Kết Lễ

Đâu Có Tình Yêu Thương