CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA PHÓ GIUSE GIÁO XỨ THIÊN ÂN

LỄ KÍNH THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA PHÓ GIUSE GIÁO XỨ THIÊN ÂN