Chứng thư tái bổ nhiệm Thư ký Ủy ban Giáo Dân


UỶ BAN GIÁO DÂN
TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Tel.: 02838205242

CHỨNG THƯ BỔ NHIỆM

Tôi, Giuse Trần Văn Toản, Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên, Chủ tịch Uỷ Ban Giáo Dân,

– Căn cứ vào Quy chế Hội Đồng Giám Mục Việt Nam;

– Căn cứ vào việc đề cử của Quí cha đặc trách Uỷ Ban Giáo Dân của 27 Giáo Phận;

– Căn cứ vào năng lực và sự chấp thuận của đương sự.

NAY QUYẾT ĐỊNH
TÁI BỔ NHIỆM LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH
VÀO CHỨC VỤ THƯ KÝ UỶ BAN GIÁO DÂN
TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Điều 1: Nhiệm vụ thư ký Uỷ Ban là:

– Chấp hành đường lối và thực hiện các chương trình của Uỷ Ban đã đề ra và được Đức Giám Mục chủ tịch phê duyệt;

– Điều hành văn phòng của Uỷ Ban;

– Liên kết và trao đổi với các cha đặc trách Uỷ Ban Giáo Dân của các Giáo Phận trong sinh hoạt đối với các đối tượng liên quan đến Uỷ Ban.

Điều 2: Nhiệm kỳ của cha Thư ký đi theo với nhiệm kỳ của Đức cha chủ tịch Uỷ Ban là ba năm.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ấn ký.

Long Xuyên, ngày 30-10-2022

(đã ấn ký)

+ Giuse Trần Văn Toản
Giám mục Long Xuyên
Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dân

Nơi nhân:

– Lm. Antôn Hà Văn Minh

– Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo Phận Phú Cường

– Văn Phòng thư Ký HĐGM để thông tin

– Lưu văn phòng Ủy Ban Giáo Dân

CHỨNG THƯ BỔ NHIỆM-2

WHĐ (07.11.2022)