CHƯƠNG TRÌNH LỄ TUYÊN HỨA HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ THIÊN ÂN KHÓA VI NHIỆM KỲ 2024 – 2028