CHƯƠNG TRÌNH MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ THIÊN ÂN. BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ 01/05/2023

File PDF

ctrinh bổn mạng giáo xứ 2023