Cơ quan tư vấn quốc tế của giới trẻ được thành lập

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Cơ quan tư vấn quốc tế của giới trẻ được thành lập

Theo hướng dẫn của Tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng về giới trẻ năm 2018, Bộ giáo dân, gia đình và sự sống đã thành lập một cơ quan đại diện cho người trẻ.


Tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng về giới trẻ yêu cầu củng cố hoạt động của Văn phòng giới trẻ của Bộ giáo dân, gia đình và sự sống qua việc thành lập một cơ quan đại diện giới trẻ ở cấp độ quốc tế.

Theo đường hướng này, Bộ đã thành lập cơ quan tư vấn quốc tế của người trẻ, bổ nhiệm 20 người trẻ đến từ các miền khác nhau trên thế giới và thuộc một số phong trào, hiệp hội và cộng đoàn quốc tế, với nhiệm kỳ 3 năm.


Đây là những người trẻ tuổi đã tham gia vào các giai đoạn khác nhau của Thượng hội đồng, như Diễn đàn Giới trẻ Quốc tế mà Bộ đã tổ chức vào 06 năm 2018 để thúc đẩy việc thực hiện tông huấn Christus vivit. Nhóm này sẽ đóng một vai trò quan trọng về tư vấn và đề xuất, hợp tác với Bộ để đào sâu các vấn đề liên quan đến mục vụ giới trẻ và bất kỳ vấn đề nào khác có lợi ích chung hơn.

Cuộc họp đầu tiên của cơ quan tư vấn này sẽ được tổ chức tại Roma vào 04/2020.

 

Hồng Thủy – Vatican News