CÔNG VIỆC CHỈNH TRANG NHÀ NGUYỆN CHUẨN BỊ MỪNG LỄ PHỤC SINH HOÀN THÀNH

CÔNG VIỆC CHỈNH TRANG NHÀ NGUYỆN CHUẨN BỊ MỪNG LỄ PHỤC SINH HOÀN THÀNH.