DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GX THIÊN ÂN NHIỆM KỲ 2020-2024

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
01 Gioan Baotixita Trần Văn Ri Trưởng giáo họ
02 Vicente Đinh Quang Tiến Phó nội vụ
03 Phaolo Trần Thanh Hải Phó ngoại vụ
04 Giuse Nguyễn Minh Trung Thư ký
05 Giuse Nguyễn Phi Giao Thủ quỹ
06 Giuse Nguyễn Văn Thịnh Trưởng khu 1
07 Vicente Đinh Cương Thường Phó khu 1
08 Phero Hoàng Văn Chu Trưởng khu 2
09 Maria Trần Thị Mai Phó khu 2
10 Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Bảo Phó khu 2
11 Benado Bùi Công Tâm Trưởng khu 3
12 Đaminh Nguyễn Văn Kính Phó khu 3
13 Phero Bùi Đình Thục Trưởng khu 4
14 Giuse Dương Hữu Thuận Phó khu 4
15 Đaminh Nguyễn Thành Nhơn Trưởng khu 5
16 maria Bùi Thị Hòa Phó khu 5