DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH GIÁO HỌ MÔNG TRIỆU GX THIÊN ÂN NHIỆM KỲ 2020-2024

STT TÊN THÁNH TÊN HỌ CHỨC VỤ SỐ ĐT
01 Phaolo Hoàng Văn Huyền Trưởng giáo họ 0903374844
02 Martino Vũ Ái Nguyễn Phó nội vụ 0909940767
03 Gioan-Kim Phạm Quốc Tuấn Phó ngoại vụ 0933251968
04 Giuse Nguyễn Ngọc Thành Thư ký 0928234789
05 Theresa Phạm Thị Thanh Hằng Thủ quỹ 0903018519
06 Giuse Đoàn Văn nam Trưởng khu 1 0903690812
07 Giuse Nguyễn Thái Bình Phó khu 1 0903961995
08 Maria Nguyễn Thị Hàng Nga Phó khu 1 0918065699
09 Anton Nguyễn Như Liên Trưởng khu 2 01229455667
10 Giuse Đoàn Như Chắn Phó khu 2 0907059588
11 Giuse Phạm Văn Phúc Trưởng khu 3 0788918588
12 Đaminh Nguyễn Văn Năm Phó khu 3 0938732774
13 Theresa Lê Thị Kiều Nương Phó khu 3 0855092518
14 Giacobe Trịnh Công Chính Trưởng khu 4 0908385327
15 Anton Hoàng Ngọc Thủy Phó khu 4 0983030506
16 Phaolo Trương Đức Thịnh Phó khu 4 0933955445