DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH GIÁO HỌ THĂNG THIÊN GX THIÊN ÂN NHIỆM KỲ 2020-2024

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT
01 Phero Lê Viết Đức Trưởng giáo họ 0907400431
02 Maria Bùi Thị Thuyết Hoa Phó nội vụ 0904724534
03 Giuse Nguyễn Văn Yên Phó ngoại vụ 0913624004
04 Maria Trần Thị Quất Thư ký 0972645766
05 Giuse Phạm Đình Tiến ( Tuấn ) Thủ quỹ 0937322680
06 Theresa Nguyễn Thị Mỹ Trưởng Khu 1 0393973085
07 Phero Nguyễn Duy Trí Trưởng khu 2 0934385963
08 Giuse Nguyễn Đăng Tiến Trưởng khu 3 0918459349
09 Phero Huỳnh Văn Hiệp Trưởng Khu 4 0777955528
10 Theresa Phan Vũ Thị Mộng Thu Phó khu 4 0968439534
11 Phero Hồng Quang Vũ Phó khu 1 0937028656
12 Maria Ngô Thị Hóa Phó khu 2