DANH SÁCH BAN PHỤC VỤ HUYNH ĐOÀN ĐAMINH NHIỆM KỲ 2019-2023

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT
01 Maria Vũ Thị Thơm Đoàn trưởng 0938 685 093
02 Catarina Những Thị Mùi Đoàn phó 0355 145 200
03 Maria Nguyễn Thị Bích Lan Phụ trách HT 0983 191 669
04 Phanxico Trần Văn Luật Thư ký 0378 335 407
05 Maria Ngô Thị Thúy Thủ quỹ 0932 630650
06 Maria Phan Thị Đào Tông đồ 0909 551 342
07 Maria Triệu Thị Mầu Giới trẻ 0919 264 960