ĐÁP CA POWEPOINT CHÚA NHẬT NĂM B LM KIM LONG

CÁC LỄ KÍNH NĂM B
THÁNH VỊNH 8 MỒNG MỘT TẾT
THÁNH VỊNH 127 MỒNG HAI TẾT
THÁNH VỊNH 89 MỒNG BA TẾT
THÁNH VỊNH 22 LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN
THÁNH VỊNH 23 DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH
THÁNH VỊNH 23 LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
THÁNH VỊNH 33 LỄ THÁNH PHERO PHAOLO
THÁNH VỊNH 39 LỄ TRUYỀN TIN
THÁNH VỊNH 44 LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
THÁNH VỊNH 66 LỄ MẸ THIÊN CHUA
THÁNH VỊNH 70 LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
THÁNH VỊNH 71 LỄ HIỂN LINH NĂM B
THÁNH VỊNH 83
THÁNH VỊNH 97 LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
THÁNH VỊNH 104 LỄ THÁNH GIA NĂM B
THÁNH VỊNH 115 LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITO NĂM B
THÁNH VỊNH 120 LỄ GIAO THỪA
THÁNH VỊNH 125 LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
THÁNH VỊNH 131 LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
THÁNH VỊNH 144 LỄ TẠ ƠN CUỐI NĂM
THÁNH VỊNH Is 12 LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIESU NĂM B


MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH NĂM B

THÁNH VỊNH 79 CN I MV NĂM B
THÁNH VỊNH 84 CN II MV NĂM B
ĐÁP CA TIN MỪNG Lc 1 CN III MV NĂM B
THÁNH VỊNH 88 CN IV MV NĂM B
THÁNH VỊNH 95 LỄ ĐÊM GIÁNG SINH B
THÁNH VỊNH 97 LỄ NGÀY GIÁNG SINH B

MÙA CHAY NĂM B
THÁNH VỊNH 50 THỨ TƯ LỄ TRO NĂM B
THÁNH VỊNH 24 CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B
THÁNH VỊNH 115 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B
THANH VINH 18 CN III MC NAM B

THÁNH VỊNH 135 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B
THÁNH VỊNH 50 CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B

MÙA PHỤC SINH NĂM B
T
HÁNH VỊNH 21 CHÚA NHẬT LỄ LÁ
THÁNH VỊNH 21 CHÚA NHẬT LỄ LÁ
THÁNH VỊNH 115 THỨ NĂM TUẦN THÁNH NĂM B
THÁNH VỊNH 30 THỨ SÁU TUẦN THÁNH
THÁNH VỊNH 117 CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B

THÁNH VỊNH 117 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B
THÁNH VỊNH 4 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B
THÁNH VỊNH 117 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B
THÁNH VỊNH 21 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B
THÁNH VỊNH 97 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B
THÁNH VỊNH 46 CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM B
THÁNH VỊNH 103 CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B

CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN NĂM B

THÁNH VỊNH 12 CN I TN CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA NĂM B
THÁNH VỊNH 39 CHÚA NHẬT II TN NĂM B
THÁNH VỊNH 4 CHÚA NHẬT III TN NĂM B
THÁNH VỊNH 146 CHÚA NHẬT V TN NĂM B
THÁNH VỊNH 31 CHÚA NHẬT VI TN NĂM B
THÁNH VỊNH 40 CHÚA NHẬT VII TN NĂM B
THÁNH VỊNH 102 CHÚA NHẬT VIII TN NĂM B
THÁNH VỊNH 80 CHÚA NHẬT IX TN NĂM B
THÁNH VỊNH 129 CHÚA NHẬT X TN NĂM B
THÁNH VỊNH 91 CHÚA NHẬT XI TN NĂM B
THÁNH VỊNH 106 CHÚA NHẬT XII TN NĂM B
THÁNH VỊNH 29 CHÚA NHẬT XIII TN NĂM B
THÁNH VỊNH 122 CHÚA NHẬT XIV TN NĂM B
THÁNH VỊNH 84 CHÚA NHẬT XV TN NĂM B
THÁNH VỊNH 22 CHÚA NHẬT XVI TN NĂM B
THÁNH VỊNH 144 CHÚA NHẬT XVII TN NĂM B
THÁNH VỊNH 77 CHÚA NHẬT XVIII TN NĂM B
THÁNH VỊNH 33 CHÚA NHẬT XIX TN NĂM B
THÁNH VỊNH 33 CHÚA NHẬT XX TN NĂM B
THÁNH VỊNH 33 CHÚA NHẬT XXI TN NĂM B
THÁNH VỊNH 14 CHÚA NHẬT XXII TN NĂM B
THÁNH VỊNH 145 CHÚA NHẬT XXIII TN NĂM B
THÁNH VỊNH 114 CHÚA NHẬT XXIV TN NĂM B
THÁNH VỊNH 53 CHÚA NHẬT XXV TN NĂM B
THÁNH VỊNH 18B CHÚA NHẬT XXVI TN NĂM B
THÁNH VỊNH 127 CHÚA NHẬT XXVII TN NĂM B
THÁNH VỊNH 89 CHÚA NHẬT XXVIII TN NĂM B
THÁNH VỊNH 33 CHÚA NHẬT XIX TN NĂM B
THÁNH VỊNH 125 CHÚA NHẬT XXX TN NĂM B
THÁNH VỊNH 17 CHÚA NHẬT XXXI TN NĂM B
THÁNH VỊNH 145 CHÚA NHẬT XXXII TN NĂM B
THÁNH VỊNH 15 CHÚA NHẬT XXXIII TN NĂM B
THÁNH VỊNH 92 CHÚA NHẬT XXXIV TN NĂM B CHÚA KITO VUA