DOWNLOAD

Đơn xin rửa tội trẻ em  >   DOWNLOAD
Đơn xin nhập xứ  >  DOWNLOAD
Đơn xin phép chuẩn hôn nhân khác tôn giáo  >  DOWNLOAD
Giấy giới thiệu chuyển xứ  >  DOWNLOAD
Giấy giới thiệu hôn phối ( do Cha Sở )  > DOWNLOAD
Giấy xác nhận và giới thiệu hôn phối ( do trưởng khu )  >  DOWNLOAD
Tờ khai hôn phối phép chuẩn ( bên công giáo viết )  >  DOWNLOAD
Tờ khai hôn phối phép chuẩn ( bên ngoài công giáo viết )  >  DOWNLOAD
Tờ khai hôn phối ( chung 2 bên cùng công giáo )  >  DOWNLOAD
Tờ rao hôn phối  > DOWNLOAD
Chứng chỉ rửa tội  >  DOWNLOAD
Chứng chỉ thêm sức  >  DOWNLOAD
Chứng chỉ rửa tội và thêm sức  >  DOWNLOAD
Chứng thư hôn phối  >  DOWNLOAD

CAO PHO
CHỨNG CHỈ RỬA TỘI VÀ THÊM SỨC
CHỨNG CHỈ RỬA TỘI
CHỨNG CHỈ THÊM SỨC
CHỨNG THƯ HÔN PHỐI
ĐƠN XIN NHẬP XỨ
ĐƠN XIN PHÉP CHUẨN HÔN NHÂN KHÁC TÔN GIÁO
ĐƠN XIN RỬA TỘI TRẺ EM
GIAY BAO TU
GIẤY GIỚI THIỆU chuyển xứ
GIỚI THIỆU HÔN PHỐI do cha sở
TỜ KHAI HÔN PHỐI phép chuẩn bên công giáo viết
TỜ KHAI HÔN PHỐI phép chuẩn bên ngoài công giáo viết
TỜ KHAI HÔN PHỐI
TỜ RAO HÔN PHỐI
XÁC NHẬN và GIỚI THIỆU HÔN PHỐI do trưởng khu