GIA ĐÌNH CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B