GIA ĐÌNH CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH