Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa Thứ Tư tuần 29 Thường Niên Lc 12, 39 48