GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM GX THIÊN ÂN BẦU BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2020-2024

Lúc 19h ngày 06 tháng 12 – 2019 Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Xứ Thiên Ân họp bầu lại ban điều hành mới, nhiệm kỳ 2020-2024. Có sự hiện diện Cha chánh xứ Phero và HĐMV GX.

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH MỚI. NHIỆM KỲ 2020-2024
1- Ông Gioan Baotixita Nguyễn Kim Luông.   Trưởng ban.
2- Ông Gioan-Kim Phạm Quốc Tuấn.   Phó nội vụ.
3- Ông Giuse Trần Ngọc Cẩn.   Phó ngoại vụ.
4 Ông Giuse Nguyễn Ngọc Thành.   Thư ký.
5- Ông Phero Trần Hữu Hiệp.   Thủ quỹ