GIA ĐÌNH TẬN HIẾN MẸ CHÚA CỨU CHUỘC.

BAN ĐIỀU HÀNH  GIA ĐÌNH TẬN HIẾN MẸ CHÚA CỨU CHUỘC.
KHÓA V NHIỆM KỲ 2020-2024
1-Ông Gioan Maria Ngô Minh Hành. Trưởng ban.
2- Bà Theresa Maria Trịnh Thị Kim Thoa. Phó ban 1.
3- Bà Rosa Maria Nguyễn Thị Thái. Phó ban 2.
4- Bà Maria Nguyễn Thị Kính. Thư ký.
5- Bà Maria Nguyễn Thị Sim. Ủy Viên.